A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – iranistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – iranistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia orientalna – iranistyka trwają 4 semestry i obejmują łącznie 1150 godz. dydaktycznych (120 pkt ECTS, po 60 za każdy rok) Podstawą studiów doskonalenie praktycznej znajomości języka nowoperskiego (osoby nieznające języka kierowane są na kurs początkowy). Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektorów native speakerów; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci poznają też drugi nowożytny język orientalny, a mianowicie kurdyjski, oraz języki starożytnego Iranu: awestyjski, staroperski i średnioperski. Ćwiczenia przekładowe (2 semestry) pozwalają studentom opanować podstawy praktycznych umiejętności translatorskich (przekład ustny, pisemny i użytkowy). Oferta programowa poszerzana jest o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu magistra jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium iranistyczne I
30 2 zaliczenie O
Drugi język orientalny - kurdyjski
60 3 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka perskiego
90 6 zaliczenie O
Przekład ustny
30 1 zaliczenie O
Przekład pisemny - literacki i użytkowy
30 1 zaliczenie O
Języki starożytnego Iranu
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Teoria przekładu
30 1 zaliczenie O
Zagadnienia Bliskiego i Środkowego Wschodu
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 2 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium iranistyczne II
30 2 zaliczenie O
Drugi język orientalny - kurdyjski
60 5 egzamin O
Praktyczna nauka języka perskiego
90 7 egzamin O
Przekład ustny
30 2 zaliczenie O
Przekład pisemny - literacki i użytkowy
30 2 zaliczenie O
Języki starożytnego Iranu
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych
30 2 egzamin F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Drugi język orientalny - kurdyjski
60 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka perskiego
60 11 egzamin O
Język angielski
30 2 egzamin O
Konwersatorium iranistyczne III
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie
30 15 zaliczenie F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka perskiego
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium iranistyczne IV
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie
30 22 zaliczenie F