A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia rosyjska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia rosyjska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W programie studiów magisterskich znajdują się przedmioty obowiązkowe dotyczące praktycznej nauki języka rosyjskiego (w tym języka biznesu), wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów drugiego stopnia przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne, dzięki którym studenci rozwijają swoje zainteresowania filologiczne - zgodnie z wybraną ścieżką specjalizacyjną. Studenci mają także możliwość zrealizowania w Instytucie tzw. dydaktyki szczegółowej związanej z kształceniem nauczycielskim w Studium Pedagogicznym UJ.

Ukończenie studiów

praca magisterska i egzamin magisterski

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują 4 wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
90 9 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Historia najnowsza Rosji
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium promotorskie
15 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I - językoznawcze
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I - literaturoznawcze
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Praktyki pedagogiczne- obserwacje
25 - - F
Metodyka nauczania języka obcego
45 2 zaliczenie F
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują 4 wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
90 9 egzamin O
Konwersatorium promotorskie
15 5 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I - językoznawcze
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I - literaturoznawcze
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Praktyki pedagogiczne- obserwacje
25 2 zaliczenie F
Metodyka nauczania języka obcego
45 2 zaliczenie F
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują 4 wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 9 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II - językoznawcze
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II - literaturoznawcze
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie
15 6 zaliczenie O
Metodyka nauczania języka obcego
30 2 zaliczenie F
Praktyki pedagogiczne- praktyki ciągłe
50 - - F
Językoznawstwo
Literatura-kultura-przekład

Program studiów przewiduje wybór ścieżki specjalizacyjnej: językoznawczej bądź literacko-kulturoznawczej. W tej ostatniej student po zrealizowaniu bloku przedmiotów obowiązkowych wybiera także dodatkowy moduł kształcenia: translatologiczny lub kulturoznawczy. W programie studiów znajdują się także przedmioty fakultatywne: na roku pierwszym (każdej specjalizacji) studenci wybierają dwa wykłady monograficzne, na roku drugim realizują 4 wykłady monograficzne. Studenci, którzy zdecydują się na zdobywanie (w Studium Pedagogicznym UJ) uprawnień do pracy nauczyciela, realizują w Instytucie tzw. dydaktykę szczegółową.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język biznesu - poziom zaawansowany
30 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II - językoznawcze
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II - literaturoznawcze
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie
15 10 zaliczenie O
Metodyka nauczania języka obcego
30 2 egzamin F
Praktyki pedagogiczne- praktyki ciągłe
50 2 zaliczenie F
Językoznawstwo