A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia szwedzka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia szwedzka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia szwedzka trwają 4 semestry, w trakcie których student realizuje przedmioty obligatoryjne oraz wybiera przedmioty fakultatywne z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Nauka języka kierunkowego (języka szwedzkiego) prowadzona jest od poziomu C1. Poza tym już od pierwszego semestru studiów student ma możliwość nauki drugiego języka obcego nowożytnego w wymiarze 30 godzin w semestrze. Ci studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie co najmniej C1, mogą kontynuować jego naukę w Instytucie Filologii Germańskiej w wymiarze godzin i zgodnie z programem fiolologii germańskiej. Dodatkowo student może wybrać naukę kolejnego języka germańskiego w wymiarze 90 godzin w semestrze, dzięki czemu kończy studia ze znajomością trzech języków obcych. Na studiach drugiego stopnia oferowane są ponadto przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji i krajów skandynawskich. Student ma także możliwość nauki tłumaczenia tekstów w ramach warsztatów translatorskich. Na pierwszym roku student wybiera seminarium magisterskie spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych: językoznawczego, literaturoznawczego czy przekładoznawczego, przygotowujące do napisania pracy. Poza seminarium wybiera także przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/ językoznawstwa/przekładoznawstwa", zgodnie z ukierunkowaniem wybranego seminarium. W ramach programu przewiduje się przedmiot sekwencyjny, którym jest Praktyczna nauka języka szwedzkiego. Warunkiem udziału w tych zajęciach w trzecim semestrze studiów uwarunkowane jest zdaniem egzaminu na poziomie C1+. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku szwedzkim i zdaniem egzaminu dyplomowego w języku szwedzkim.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa w języku szwedzkim oraz egzamin dyplomowy w języku szwedzkim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny jęzkoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. C1, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej.  W ramach przedmiotu "Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego" student wybiera jeden z języków oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z  wybranym seminarium magisterskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka j. szwedzkiego
90 5 zaliczenie O
Warsztaty translatorskie I
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa szwedystycznego
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego
90 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Opcja językoznawcza
30 3 zaliczenie F
Opcja literaturoznawcza
30 3 zaliczenie F
Grupa A
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny jęzkoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. C1, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej.  W ramach przedmiotu "Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego" student wybiera jeden z języków oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z  wybranym seminarium magisterskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1+)
90 5 egzamin O
Warsztaty translatorskie II
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia literatury szwedzkiej
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego
90 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa A
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny jęzkoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. C1, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej.  W ramach przedmiotu "Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego" student wybiera jeden z języków oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego
60 8 zaliczenie O
Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego
90 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Opcja językoznawcza
30 3 zaliczenie F
Opcja literaturoznawcza
30 3 zaliczenie F
Grupa A
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny jęzkoznawstwo lub literaturoznawstwo oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. C1, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej.  W ramach przedmiotu "Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego" student wybiera jeden z języków oferowanych przez Instytut Filologii Germańskiej. W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C2)
60 10 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka dodatkowego języka germańskiego
90 4 egzamin O
30 3 egzamin O
Grupa A
O