A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia węgierska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia węgierska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów realizowany jest z udziałem nauczycieli native-speakerów, którzy stanowią 60% wszystkich nauczycieli. Obligatoryjne zajęcia uzupełniane są zajęciami fakul-tatywnymi, które stanowią 30% oferty dydaktycznej. Dokonanie przez studentów wyboru z oferty fakultatywnej konieczny jest ze względu na zgromadzenie potrzebnych do zakończenia studiów punktów ETCS. Realizowana oferta opcji zależy od liczby studentów wybierających dane kursy – uwzględniając przepisy UJ dotyczące liczebności grup. Aktualna oferta opcji zależy także od sytuacji kadrowej Zakładu w danym roku akademickim. Wśród modułów szczególne znaczenie mają języki specjalistyczne, które są bardzo pomocne m.in. w specyficznej dla nauki języka węgierskiego sytuacji – w braku nowoczesnych słow-ników dwujęzycznych. Podwyższeniu kompetencji językowych służy także bogata oferta kursów w zakresie translatoryki. W trakcie studiów magisterskich istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach profesorów wizytujących gościnnych oraz w licznych wykładach dotyczących najnowszej literatury i kultury węgierskiej, w tym kinematografii. Kursy kierunkowe prowadzone są w języku węgierskim, i tym języku odbierane są także egzaminy. Prace magisterskie pisane są w języku węgierskim. W wyborze tematów uwzględniane jest indywidulane zainteresowanie studentów. Praca może dotyczyć następujących tematów: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia i kultura Węgier ze szczególnym uwzględnieniem historii kinematografii węgierskiej i dorobku wybitnych reżyserów. W trakcie studiów przewidziane są nieobligatoryjne zagraniczne staże naukowe w ramach mobilności Erasmus lub w ramach stypendiów międzypaństwowych. Zaliczenie uzyskanych zagranicą punktów ETCS podlega indywidualnej weryfikacji przez prowadzącego zajęcia i kierownika studiów. Istnieje także możliwość zaliczenia punktów uzyskanych na intensywnych kursach języka węgierskiego prowadzonych na uczelniach węgierskich.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa, historii literatury lub historii kultury węgierskiej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Z przedmiotów fakultatywnych należy obowiązkowo wybrać 2 języki specjalistyczne oraz jedno seminarium (językoznawcze lub literaturoznawcze): 24 ECTS. Razem z przedmiotami obowiązkowymi ich wartość punktowa wynosi 108 ECTS. Pozostałe przedmioty (o wartości min. 12 ECTS) potrzebne do uzyskania dyplomu magistra studenci wybierają samodzielnie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - składnia
30 - zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - stylistyka
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka węgierskiego 1
60 4 zaliczenie O
Ćwiczenia translatorskie 1
60 4 zaliczenie O
Drugi język ugrofiński - estoński 1
30 2 zaliczenie O
Historia dawnej literatury węgierskiej - wybrane okresy i zagadnienia 1
30 4 egzamin O
Ugrofińskie podstawy języka węgierskiego
30 4 zaliczenie O
Gramatyka historyczna języka węgierskiego 1
30 4 egzamin O
Zapożyczenia z języków słowiańskich i tureckich
30 4 egzamin F
Wykład monograficzny profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 1
30 4 egzamin F
Grupa - Język specjalistyczny
O

Z przedmiotów fakultatywnych należy obowiązkowo wybrać 2 języki specjalistyczne oraz jedno seminarium (językoznawcze lub literaturoznawcze): 24 ECTS. Razem z przedmiotami obowiązkowymi ich wartość punktowa wynosi 108 ECTS. Pozostałe przedmioty (o wartości min. 12 ECTS) potrzebne do uzyskania dyplomu magistra studenci wybierają samodzielnie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - składnia
30 4 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - stylistyka
30 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka węgierskiego 2
60 4 egzamin O
Ćwiczenia translatorskie 2
60 4 zaliczenie O
Drugi język ugrofiński - estoński 2
30 2 zaliczenie O
Historia dawnej literatury węgierskiej - wybrane okresy i zagadnienia 2
30 4 zaliczenie O
Gramatyka historyczna języka węgierskiego 2
30 4 zaliczenie O
Zapożyczenia z języka niemieckiego
30 4 egzamin F
Wykład monograficzny profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 2
30 4 egzamin F
Grupa - Język specjalistyczny
O
Z przedmiotów fakultatywnych należy obowiązkowo wybrać 2 języki specjalistyczne oraz jedno seminarium (językoznawcze lub literaturoznawcze): 24 ECTS. Razem z przedmiotami obowiązkowymi ich wartość punktowa wynosi 108 ECTS. Pozostałe przedmioty (o wartości min. 12 ECTS) potrzebne do uzyskania dyplomu magistra studenci wybierają samodzielnie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka węgierskiego 3
60 4 zaliczenie O
Ćwiczenia translatorskie 3
30 2 zaliczenie O
Drugi język ugrofiński - estoński 3
30 2 zaliczenie O
Komunikacja kulturowa (lingworealia, mowa ciała, jej węgierskie specyfiki) 1
30 2 zaliczenie O
Historia literatury węgierskiej po 1989 r. 1
30 4 zaliczenie O
Historia i kultura Węgier po 1945 roku 1
30 4 zaliczenie O
Poezja węgierska po 1956 r. 1
30 4 zaliczenie F
Dramat węgierski po 1945 r. 1
30 4 zaliczenie F
Historia filmu węgierskiego otwarty wykład 1
30 4 zaliczenie F
Kultura węgierska po 1989 r. 1
30 4 zaliczenie F
Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich 1
30 2 zaliczenie F
Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej 1
30 2 zaliczenie F
Literatura węgierska po 2000 r. 1
30 4 zaliczenie F
Grupa - seminarium
O
Z przedmiotów fakultatywnych należy obowiązkowo wybrać 2 języki specjalistyczne oraz jedno seminarium (językoznawcze lub literaturoznawcze): 24 ECTS. Razem z przedmiotami obowiązkowymi ich wartość punktowa wynosi 108 ECTS. Pozostałe przedmioty (o wartości min. 12 ECTS) potrzebne do uzyskania dyplomu magistra studenci wybierają samodzielnie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka węgierskiego 4
60 4 egzamin O
Ćwiczenia translatorskie 4
30 2 zaliczenie O
Drugi język ugrofiński - estoński 4
30 2 zaliczenie O
Komunikacja kulturowa (lingworealia, mowa ciała, jej węgierskie specyfiki) 2
30 2 zaliczenie O
Historia literatury węgierskiej po 1989 r. 2
30 4 egzamin O
Historia i kultura Węgier po 1945 roku 2
30 4 egzamin O
Poezja węgierska po 1956 r. 2
30 4 egzamin F
Dramat węgierski po 1945 r. 2
30 4 egzamin F
Historia filmu węgierskiego otwarty wykład 2
30 4 egzamin F
Kultura węgierska po 1989 r. 2
30 4 egzamin F
Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej 2
30 2 zaliczenie F
Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich 2
30 2 zaliczenie F
Literatura węgierska po 2000 r. 2
30 4 egzamin F
Grupa - seminarium
O