A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia włoska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia włoska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku włoskim złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po włosku. Student po ukończeniu studiów ma wykształcone umiejętności językowe w zakresie języka włoskiego pisanego i mówionego na poziomie C2 jak również wykształcone umiejętności językowe w zakresie drugiego języka romańskiego na poziomie od A2 do B2 (w zależności od poziomu zaawansowania osiągniętego na studiach I stopnia);
Studentowi zostaje przekazana uporządkowana wiedza szczegółowa w zakresie przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-włoski (ścieżka traduktologiczna); przekazana uporządkowana wiedza szczegółowa w zakresie filologii włoskiej (ścieżka filologiczna); przekazana uporządkowana wiedza szczegółowa w zakresie nauczania języka włoskiego (ścieżka pedagogiczna);
Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich w ramach programu Erasmus+
Program obejmuje również zajęcia fakultatywne wyboru stanowiące 30% całości programu studiów.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego I
120 - - O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 egzamin O
Włochy współczesne
30 4 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego I
120 14 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego II
60 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka włoskiego II
30 6 zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna