A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Studia nad buddyzmem współczesnym

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Studia nad buddyzmem współczesnym
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0200
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów oraz warsztatów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Kursy obligatoryjne pogłębiają wiedzę oraz umiejętności dotyczące najnowszych tendencji badawczych, a także dają praktyczne umiejętności i kompetencje (zajęcia warsztatowe) niezbędne w miejscu pracy bądź dalszej edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzupełniane są na kursach fakultatywnych. Poza realizacją zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych, studenci obowiązkowo wybierają z grupy zajęć fakultatywnych co najmniej dwa seminaria tematyczne. Podczas seminariów tematycznych studenci pracują w niewielkich grupach, a także indywidualnie z prowadzącymi ich prace. Samodzielna praca studenta stanowi znaczną część procesu dydaktycznego (przygotowywanie referatów, prezentacji, samodzielna lub w grupach studenckich praca z tekstem itd.), praca ta i jej wyniki podlegają stałej kontroli i ukierunkowaniu w trakcie zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Studentom umożliwia się wybór kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek organizacyjnych UJ. Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej mają możliwość realizowania programu studiów w ramach Indywidualnego Planu Studiów - jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesna religia – formy i treści
30 3 egzamin O
Metody badań porównawczych
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Kultura w praktyce
12 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa A seminariów tematycznych – rok I
O
Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do teorii cywilizacji
30 3 egzamin O
Warsztat pisania pracy naukowej
30 3 zaliczenie O
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 zaliczenie F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 zaliczenie F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 egzamin F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Muzyka w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 zaliczenie F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 zaliczenie F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 zaliczenie F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Problematyka etyczna we współczesnym buddyzmie
30 3 zaliczenie O
Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej – znaczenie czynnika wyznaniowego
30 2 egzamin O
Religia w procesie przemian tożsamości mieszkańców Azji Płd. i Płd. Wschodniej – XVIII do XXI w.
30 2 egzamin O
Buddyzm polityczny we współczesnym świecie
30 2 egzamin O
Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd.-Wsch.
30 3 zaliczenie O
Problemy współczesnej Azji Wschodniej
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Kultura w praktyce
12 2 zaliczenie O
Praktyki zawodowe
150 5 zaliczenie F
Grupa B seminariów tematycznych – rok I
O
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 zaliczenie F
Lektura tekstów japońskich - poziom zaawansowany
30 3 egzamin F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Muzyka w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 8 egzamin F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 egzamin F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 zaliczenie F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 zaliczenie F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 zaliczenie F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 zaliczenie F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 egzamin F

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie therawady i nawa-jana dalitów
30 3 zaliczenie O
Kultura w praktyce
12 2 zaliczenie O
Buddyzm i nauka
30 3 zaliczenie O
Psychologia buddyjska – buddyzm we współczesnej psychologii
30 3 zaliczenie O
Buddyzm a inne religie – fuzja, dialog, konflikt
45 4 egzamin O
Buddyzm na Zachodzie
60 5 egzamin O
Praktyki zawodowe
150 5 zaliczenie F
Grupa C seminariów tematycznych – rok II
O
New Religions – Background, Features and Examples
30 4 egzamin O
Reinkarnacja w Tybecie - mistyka a polityka. Starożytna tradycja w XXI w.
30 3 zaliczenie F
„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
45 4 zaliczenie F
Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 zaliczenie F
Kino mongolskie i tybetańskie
45 4 egzamin F
Kultura i buddyzm w Tajlandii
30 2 egzamin F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Muzyka w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 - - F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 - - F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 zaliczenie F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 - - F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 zaliczenie F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 zaliczenie F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F

Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach Wydziału Filozoficznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyfikowana w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi 39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozofia Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli seminarium "Filozofia Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przyszłość buddyzmu
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Buddyjska sztuka i turystyka religijna
30 2 egzamin O
Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta
30 2 egzamin O
Grupa D seminariów tematycznych – rok II
O
„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
45 4 zaliczenie F
Lektura tekstów japońskich - poziom zaawansowany
30 3 egzamin F
Praktyki zawodowe
150 5 zaliczenie F
Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Popkultura w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Taniec w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Muzyka w perspektywie kulturowej
30 3 egzamin F
Język japoński. Translatorium
60 8 egzamin F
Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
60 8 egzamin F
Body & Ritual In South Asia
30 4 egzamin F
Lektura tekstów japońskich – poziom zaawansowany
30 3 zaliczenie F
Satan in Abrahamic Religions
30 4 egzamin F
Angels in the Three Monotheisms
30 4 egzamin F
Vampire – the Classical Roots of the Myth
30 4 egzamin F
Kino w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
30 4 egzamin F
Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
60 5 egzamin F
Homo spectator. Religion and the Visual
30 4 zaliczenie F
Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
30 2 egzamin F
Body Language, Paul Ekman and Lie to Me
30 4 egzamin F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 zaliczenie F
Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
30 2 zaliczenie F
Sztuka, filozofia i najwybitniejsi twórcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
30 2 zaliczenie F
Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
60 5 egzamin F
Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu
30 5 egzamin F