A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Geografia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Geografia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0522
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia geograficzne drugiego stopnia trwają 2 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie: (1) funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) hydrologii, meteorologii i klimatologii, (4) rozwoju lokalnego i regionalnego, (5) turystyki oraz (6) Systemów Informacji Geograficznej.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.

Ukończenie studiów

Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na podstawie złożenia egzaminu dyplomowego. Warunkami dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
− zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS,
− zaliczenie II roku studiów magisterskich (II stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– złożenie w terminie do 15 września pracy magisterskiej,
− pozytywna ocena pracy magisterskiej,
– zaliczenie przynajmniej jednego kursu w języku obcym w wymiarze 30 godzin.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
30 3 egzamin O
Metodologia nauk
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Pracownia magisterska I rok
60 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie I rok
30 - zaliczenie O
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Geography Seminar Series I
30 4 zaliczenie F
Physical Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Geography Research Project
8 - zaliczenie F
Geografia Azji Południowej
30 3 egzamin F
Hydrogeochemia zlewni
23 4 zaliczenie F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 egzamin F
Geografia religii
15 2 egzamin F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 egzamin F
Historia cywilizacji
30 3 egzamin F
Metody badań przestrzeni zurbanizowanej
15 1 zaliczenie F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 zaliczenie F
Absolwent na rynku pracy
10 1 zaliczenie F
Dendrochronologia
30 3 egzamin F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 egzamin F
Geografia zwierząt
15 2 egzamin F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 egzamin F
Dendrogeomorfologia
45 4 zaliczenie F
Biometeorologia człowieka
30 4 egzamin F
Klimatologia fizyczna
45 5 egzamin F
Geomorfologia fluwialna
30 3 zaliczenie F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 zaliczenie F
Hydrologia regionalna świata
30 3 egzamin F
Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych
30 3 egzamin F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 egzamin F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 zaliczenie F
Podstawy mikromorfologii gleb
20 2 zaliczenie F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin F
Klimat Polski
45 4 egzamin F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 zaliczenie F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 egzamin F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 zaliczenie F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 zaliczenie F
Historia odkryć geograficznych
30 3 egzamin F
Historia myśli geograficznej
15 2 egzamin F
Geografia Tatr
30 3 egzamin F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 - zaliczenie F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
20 - zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 - zaliczenie F
Geographical Problems of Cracow
15 2 egzamin F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 egzamin F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 egzamin F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 egzamin F
Zmiany i zmienność klimatu
45 4 egzamin F
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS
30 4 zaliczenie F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3 egzamin F
Ewolucja rzeźby Polski
30 4 egzamin F
Modele i bazy danych przestrzennych
55 6 egzamin F
GIS w naukach o atmosferze
30 4 zaliczenie F
Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania
30 3 egzamin F
Marketing w turystyce
30 2 zaliczenie F
Metody badań geografii turyzmu
30 3 egzamin F
Geografia fizyczna stosowana
45 4 zaliczenie F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2 egzamin F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 - zaliczenie F
Klimatologia stosowana
45 5 egzamin F
Problemy zrównoważonego rozwoju
15 2 zaliczenie F
Podstawy architektury krajobrazu
30 3 egzamin F
Metody badań społecznych
30 3 egzamin F
Globalne systemy finansowe i gospodarcze
30 3 egzamin F
Dydaktyka geografii II
75 5 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
90 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
40 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
40 - zaliczenie F
Information Communication Technology in Science Education
60 5 egzamin F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
44 - zaliczenie F
GIS II (Esri Academy)
35 - zaliczenie F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 egzamin F
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 egzamin O
Pracownia magisterska I rok
60 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I rok
30 5 zaliczenie O
Geography Seminar Series II
30 4 zaliczenie F
Geography Research Project
7 12 zaliczenie F
Hydrogeochemia zlewni
22 4 egzamin F
Geografia biblijna
30 3 egzamin F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 zaliczenie F
Geografia wsi
15 2 egzamin F
Polityka migracyjna
15 2 egzamin F
Geografia konfliktów
30 2 egzamin F
Europa i Unia Europejska
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 zaliczenie F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 zaliczenie F
Hydrology of High Mountains
30 3 egzamin F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 zaliczenie F
Fitogeografia
30 3 egzamin F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 zaliczenie F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 zaliczenie F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 egzamin F
Mikroklimatologia
30 3 egzamin F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 egzamin F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 zaliczenie F
Górskie koryta rzeczne
30 3 zaliczenie F
Projekt geomorfologiczny Beskid Niski
60 4 zaliczenie F
Hydrogeologia
30 3 egzamin F
Geosystemy gór
30 3 zaliczenie F
Gleby Polski
30 2 egzamin F
Metody badań gleb organicznych
35 3 egzamin F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 egzamin F
Regiony klimatyczne świata
30 3 zaliczenie F
Geomorfologia Polski Południowej
40 3 zaliczenie F
Geomorfologia gór
20 2 zaliczenie F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 zaliczenie F
Tatry
30 2 zaliczenie F
Geografia Europy Północnej
30 3 egzamin F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 zaliczenie F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 zaliczenie F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 zaliczenie F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 zaliczenie F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu kolejowego
30 3 zaliczenie F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
30 3 zaliczenie F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 3 zaliczenie F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 egzamin F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 egzamin F
Babia Góra
30 2 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 egzamin F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
30 5 zaliczenie F
Projekt Poznawanie świata
40 2 zaliczenie F
Beskid Makowski
30 2 zaliczenie F
Projekt Wolontariat
30 2 zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 4 egzamin F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 zaliczenie F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin F
Teorie lokalizacji
30 4 zaliczenie F
Geografia polityczna
30 3 zaliczenie F
Zarządzanie turystyką w regionie
15 2 zaliczenie F
Przyrodnicze obszary chronione
30 3 egzamin F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii ludności
60 3 zaliczenie F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii religii
60 3 zaliczenie F
Hydrologia Polski
45 4 egzamin F
Paleogeografia
30 3 zaliczenie F
Introduction to hydrology
20 2 zaliczenie F
Teledetekcja w meteorologii i klimatologii
30 4 zaliczenie F
Fizyka atmosfery
35 3 zaliczenie F
Powódź w zlewni - numeryczne modelowanie procesów meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych
50 5 egzamin F
Programowanie w środowisku GIS
30 3 zaliczenie F
Do maps lie?
15 2 zaliczenie F
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
30 3 zaliczenie F
Przestrzenne techniki analityczne i modelowanie w geomatyce
30 3 zaliczenie F
Socjologia turystyki
30 3 egzamin F
Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych
30 3 zaliczenie F
Teoria i praktyka klasyfikacji gleb
15 2 zaliczenie F
Turystyka w Europie
30 2 zaliczenie F
Wybrane problemy turystyki światowej
30 3 egzamin F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 egzamin F
Principles of Glaciology
30 3 egzamin F
Geography of Air Transportation
30 3 egzamin F
Climate Change
15 2 egzamin F
GIS for Urban Policy and Practice
30 4 egzamin F
Study project in GIS&T
60 3 zaliczenie F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
120 6 zaliczenie F
Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
45 4 zaliczenie F
System środowiska przyrodniczego
40 3 zaliczenie F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3 zaliczenie F
Wybrane geozagrożenia
70 5 zaliczenie F
Teledetekcja
60 6 egzamin F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 egzamin F
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 zaliczenie F
Hydrologia stosowana
30 3 zaliczenie F
Meteorologia i klimatologia synoptyczna
45 4 egzamin F
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
30 3 zaliczenie F
Gospodarka przestrzenna
45 4 egzamin F
Metody analizy przestrzennej
30 4 zaliczenie F
Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji
30 3 egzamin F
Badania kulturowe w geografii
15 2 zaliczenie F
Funkcje turystyczne regionów
30 2 zaliczenie F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu
60 3 zaliczenie F
Oceny oddziaływania na środowisko
33 6 zaliczenie F
Opracowanie ekofizjograficzne
25 6 zaliczenie F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 4 zaliczenie F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3 zaliczenie F
Marketing terytorialny
30 2 zaliczenie F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
60 6 egzamin F
Turystyka międzynarodowa
30 3 egzamin F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 egzamin F
Biologia dla przyrodników
30 2 zaliczenie F
Dydaktyka geografii I
75 5 zaliczenie F
Dydaktyka przyrody
90 5 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
90 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
35 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
35 3 zaliczenie F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 zaliczenie F
GIS I (Esri Academy)
75 3 zaliczenie F
GIS II (Esri Academy)
40 3 zaliczenie F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
21 6 egzamin F
Region turystyczny: projekt badawczy specjalizacyjny
135 6 zaliczenie F
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska II rok
30 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie II rok
30 - zaliczenie O
Wybrane problemy współczesnej geografii
7 - zaliczenie O
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Geography Seminar Series I
30 4 zaliczenie F
Physical Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Geography Research Project
8 - zaliczenie F
Geografia Azji Południowej
30 3 egzamin F
Hydrogeochemia zlewni
23 4 zaliczenie F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 egzamin F
Geografia religii
15 2 egzamin F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 egzamin F
Historia cywilizacji
30 3 egzamin F
Metody badań przestrzeni zurbanizowanej
15 1 zaliczenie F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 zaliczenie F
Absolwent na rynku pracy
10 1 zaliczenie F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 egzamin F
Geografia zwierząt
15 2 egzamin F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 egzamin F
Dendrogeomorfologia
45 4 zaliczenie F
Dendrochronologia
30 3 egzamin F
Biometeorologia człowieka
30 4 egzamin F
Klimatologia fizyczna
45 5 egzamin F
Geomorfologia fluwialna
30 3 zaliczenie F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 zaliczenie F
Hydrologia regionalna świata
30 3 egzamin F
Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych
30 3 egzamin F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 egzamin F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 zaliczenie F
Podstawy mikromorfologii gleb
20 2 zaliczenie F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin F
Klimat Polski
45 4 egzamin F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 egzamin F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 zaliczenie F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 zaliczenie F
Historia odkryć geograficznych
30 3 egzamin F
Historia myśli geograficznej
15 2 egzamin F
Geografia Tatr
30 3 egzamin F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 - zaliczenie F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
20 - zaliczenie F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 egzamin F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 egzamin F
Zmiany i zmienność klimatu
45 4 egzamin F
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS
30 4 zaliczenie F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3 egzamin F
Ewolucja rzeźby Polski
30 4 egzamin F
Modele i bazy danych przestrzennych
55 6 egzamin F
GIS w naukach o atmosferze
30 4 zaliczenie F
Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania
30 3 egzamin F
Marketing w turystyce
30 2 zaliczenie F
Metody badań geografii turyzmu
30 3 egzamin F
Geografia fizyczna stosowana
45 4 zaliczenie F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2 egzamin F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 - zaliczenie F
Klimatologia stosowana
45 5 egzamin F
Problemy zrównoważonego rozwoju
15 2 zaliczenie F
Podstawy architektury krajobrazu
30 3 egzamin F
Metody badań społecznych
30 3 egzamin F
Globalne systemy finansowe i gospodarcze
30 3 egzamin F
Dydaktyka geografii II
75 5 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
90 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
40 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
40 - zaliczenie F
Information Communication Technology in Science Education
60 5 egzamin F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 - zaliczenie F
Geographical Problems of Cracow
15 2 egzamin F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 egzamin F
GIS II (Esri Academy)
35 - zaliczenie F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 egzamin F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
44 - zaliczenie F
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska II rok
30 16 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II rok
30 5 zaliczenie O
Wybrane problemy współczesnej geografii
7 1 zaliczenie O
Geography Seminar Series II
30 4 zaliczenie F
Geography Research Project
7 12 zaliczenie F
Hydrogeochemia zlewni
22 4 egzamin F
Geografia biblijna
30 3 egzamin F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 zaliczenie F
Geografia wsi
15 2 egzamin F
Polityka migracyjna
15 2 egzamin F
Geografia konfliktów
30 2 egzamin F
Europa i Unia Europejska
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 zaliczenie F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 zaliczenie F
Hydrology of High Mountains
30 3 egzamin F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 zaliczenie F
Fitogeografia
30 3 egzamin F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 zaliczenie F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 zaliczenie F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 egzamin F
Mikroklimatologia
30 3 egzamin F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 egzamin F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 zaliczenie F
Górskie koryta rzeczne
30 3 zaliczenie F
Projekt geomorfologiczny Beskid Niski
60 4 zaliczenie F
Hydrogeologia
30 3 egzamin F
Geosystemy gór
30 3 zaliczenie F
Gleby Polski
30 2 egzamin F
Metody badań gleb organicznych
35 3 egzamin F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 egzamin F
Regiony klimatyczne świata
30 3 zaliczenie F
Geomorfologia Polski Południowej
40 3 zaliczenie F
Geomorfologia gór
20 2 zaliczenie F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 zaliczenie F
Tatry
30 2 zaliczenie F
Geografia Europy Północnej
30 3 egzamin F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 zaliczenie F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 zaliczenie F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 zaliczenie F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 zaliczenie F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu kolejowego
30 3 zaliczenie F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
30 3 zaliczenie F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 3 zaliczenie F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 egzamin F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 egzamin F
Babia Góra
30 2 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 egzamin F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
30 5 zaliczenie F
Projekt Poznawanie świata
40 2 zaliczenie F
Projekt Wolontariat
30 2 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 zaliczenie F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin F
Teorie lokalizacji
30 4 zaliczenie F
Geografia polityczna
30 3 zaliczenie F
Zarządzanie turystyką w regionie
15 2 zaliczenie F
Przyrodnicze obszary chronione
30 3 egzamin F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii ludności
60 3 zaliczenie F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii religii
60 3 zaliczenie F
Hydrologia Polski
45 4 egzamin F
Paleogeografia
30 3 zaliczenie F
Introduction to hydrology
20 2 zaliczenie F
Teledetekcja w meteorologii i klimatologii
30 4 zaliczenie F
Fizyka atmosfery
35 3 zaliczenie F
Powódź w zlewni - numeryczne modelowanie procesów meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych
50 5 egzamin F
Programowanie w środowisku GIS
30 3 zaliczenie F
Do maps lie?
15 2 zaliczenie F
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
30 3 zaliczenie F
Przestrzenne techniki analityczne i modelowanie w geomatyce
30 3 zaliczenie F
Socjologia turystyki
30 3 egzamin F
Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych
30 3 zaliczenie F
Teoria i praktyka klasyfikacji gleb
15 2 zaliczenie F
Turystyka w Europie
30 2 zaliczenie F
Wybrane problemy turystyki światowej
30 3 egzamin F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 egzamin F
Principles of Glaciology
30 3 egzamin F
GIS for Urban Policy and Practice
30 4 egzamin F
Study project in GIS&T
60 3 zaliczenie F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
120 6 zaliczenie F
Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
45 4 zaliczenie F
System środowiska przyrodniczego
40 3 zaliczenie F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3 zaliczenie F
Wybrane geozagrożenia
70 5 zaliczenie F
Teledetekcja
60 6 egzamin F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 egzamin F
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 zaliczenie F
Hydrologia stosowana
30 3 zaliczenie F
Meteorologia i klimatologia synoptyczna
45 4 egzamin F
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
30 3 zaliczenie F
Gospodarka przestrzenna
45 4 egzamin F
Metody analizy przestrzennej
30 4 zaliczenie F
Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji
30 3 egzamin F
Badania kulturowe w geografii
15 2 zaliczenie F
Funkcje turystyczne regionów
30 2 zaliczenie F
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu
60 3 zaliczenie F
Oceny oddziaływania na środowisko
33 6 zaliczenie F
Opracowanie ekofizjograficzne
25 6 zaliczenie F
Wybrane problemy geoinformatyki
12 4 zaliczenie F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3 zaliczenie F
Marketing terytorialny
30 2 zaliczenie F
Turystyka międzynarodowa
30 3 egzamin F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 egzamin F
Biologia dla przyrodników
30 2 zaliczenie F
Dydaktyka geografii I
75 5 zaliczenie F
Dydaktyka przyrody
90 5 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
90 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
35 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
35 3 zaliczenie F
Beskid Makowski
30 2 zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 4 egzamin F
Geography of Air Transportation
30 3 egzamin F
Climate Change
15 2 egzamin F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 zaliczenie F
Rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
21 6 egzamin F
GIS I (Esri Academy)
75 3 zaliczenie F
GIS II (Esri Academy)
40 3 zaliczenie F
Region turystyczny: projekt badawczy specjalizacyjny
135 6 zaliczenie F
Grupa kursów geograficznych w języku angielskim
O
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka