A A A pl | en
Wydział Geografii i Geologii

GEOLOGIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: geologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów drugiego stopnia na kierunku geologia daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jednej spośród 3 specjalizacji: mineralogiczno-petrologiczno-geochemicznej (MPG), geologiczno-poszukiwawczej (GP), stratygraficzno-mikropaleontologicznej (SM). Wybór opiekuna naukowego, tematu pracy magisterskiej i kursów specjalizacyjnych odbywa się na podstawie druku deklaracji studenta, podpisanej przez opiekuna naukowego. Kursy obligatoryjne dla danej specjalizacji są jednocześnie kursami do wyboru dla studentów realizujących inną specjalizację. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Przykładowe stosowane metody dydaktyczne to: wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia terenowe. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to okazy minerałów i skał, preparaty do badań mikroskopowych, mapy i kompasy geologiczne, programy komputerowe. W toku realizacji programu studiów, studenci uczestniczą w badaniach naukowych, prowadzonych w jednostce i prowadzą własne badania pod nadzorem nauczyciela.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 - zaliczenie O
Geostatystyka
45 4,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
30 1,0 zaliczenie O
Energy resources
30 4,0 egzamin O
Metody stratygrafii
40 3,0 egzamin O
Paleoekologia i tafonomia
45 3,0 zaliczenie F
Seminarium z geologii regionalnej świata
14 2,0 zaliczenie F
GIS w geologii
45 3,0 zaliczenie F
Well log analysis from basics to geological applications
40 6,0 egzamin F
Geochemia ropy naftowej
45 3,0 zaliczenie F
Diageneza osadów klastycznych
12 1,0 zaliczenie F
Geologia win
12 1,0 zaliczenie F
Geological project II
10 - - F
Geotektonika
30 2,0 egzamin F
Paleoklimatologia
12 1,0 zaliczenie F
Podstawy ichnologii
18 2,0 zaliczenie F
Regional petroleum geology
20 2,0 zaliczenie F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
10 - - F
Antropocen-zagadnienia przyrodnicze i społeczne
12 1,0 zaliczenie F
Advances in geology II
6 - - F
Specjalizacja geologiczno - poszukiwawcza
Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2,0 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5,0 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
30 2,0 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny
54 3,0 zaliczenie O
Geologia regionalna świata
30 3,0 egzamin O
- zaliczenie O
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów
60 5,0 egzamin F
Izotopy w geologii
15 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z paleontologii
16 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
10 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb
14 2,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża ewaporatów
14 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
16 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii
32 2,0 zaliczenie F
Geologia czwartorzędu
20 2,0 egzamin F
Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej
30 3,0 zaliczenie F
Geological project II
15 2,0 zaliczenie F
Glony wapienne (Calcareous algae)
18 2,0 zaliczenie F
Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych
37 3,0 zaliczenie F
Minerały ilaste
60 5,0 egzamin F
Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach
12 1,0 zaliczenie F
Modelowanie filtracji wód podziemnych
15 2,0 zaliczenie F
Prowadzenie badań naukowych
12 1,0 zaliczenie F
Seminarium z metod poszukiwań złóż
15 2,0 zaliczenie F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
25 3,0 zaliczenie F
Advances in geology II
6 1,0 zaliczenie F
Elements of regional geology
30 2,0 zaliczenie F
Geologiczna obsługa wierceń
15 1,0 zaliczenie F
Specjalizacja geologiczno - poszukiwawcza
Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Pracownia magisterska
150 10,0 zaliczenie O
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5,0 egzamin O
Planowanie kariery zawodowej
15 1,0 zaliczenie O
Paleoekologia i tafonomia
45 3,0 zaliczenie F
Seminarium z geologii regionalnej świata
14 2,0 zaliczenie F
GIS w geologii
45 3,0 zaliczenie F
Well log analysis from basics to geological applications
40 6,0 egzamin F
Geochemia ropy naftowej
45 3,0 zaliczenie F
Diageneza osadów klastycznych
12 1,0 zaliczenie F
Geologia win
12 1,0 zaliczenie F
Geological project II
10 - - F
Geotektonika
30 2,0 egzamin F
Paleoklimatologia
12 1,0 zaliczenie F
Podstawy ichnologii
18 2,0 zaliczenie F
Regional petroleum geology
20 2,0 zaliczenie F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
10 - - F
Antropocen-zagadnienia przyrodnicze i społeczne
12 1,0 zaliczenie F
Advances in geology II
6 - - F
Specjalizacja geologiczno - poszukiwawcza
Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów 1 stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 5,0 zaliczenie O
Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska
30 3,0 egzamin O
Pracownia magisterska (Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego)
150 10,0 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe w regionie Świętokrzyskim
54 3,0 zaliczenie O
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów
60 5,0 egzamin F
Izotopy w geologii
15 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z paleontologii
16 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
10 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża Zn-Pb
14 2,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża ewaporatów
14 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geologii czwartorzędu
16 1,0 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii
32 2,0 zaliczenie F
Geologia czwartorzędu
20 2,0 egzamin F
Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej
30 3,0 zaliczenie F
Geological project II
15 2,0 zaliczenie F
Glony wapienne (Calcareous algae)
18 2,0 zaliczenie F
Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych
37 3,0 zaliczenie F
Minerały ilaste
60 5,0 egzamin F
Metody badań pochodzenia materiału klastycznego w arenitach
12 1,0 zaliczenie F
Modelowanie filtracji wód podziemnych
15 2,0 zaliczenie F
Prowadzenie badań naukowych
12 1,0 zaliczenie F
Seminarium z metod poszukiwań złóż
15 2,0 zaliczenie F
Wybrane metody badawcze w prospekcji naftowej
25 3,0 zaliczenie F
Advances in geology II
6 1,0 zaliczenie F
Elements of regional geology
30 2,0 zaliczenie F
Geologiczna obsługa wierceń
15 1,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny