A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Informatyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0688
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Student, w chwili wpisu na studia, wybiera jedną z czterech specjalności: Inżynieria oprogramowania; Informatyka stosowana; Modelowanie, Sztuczna inteligencja i sterowanie; Nauczanie maszynowe. W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+, napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze specjalnością, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIMK UJ, będzie ogłaszać przypisania przedmiotów do wyboru do specjalności.
 2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.
 3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).
 4. Należy łącznie zrealizować pięć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).
 5. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które realizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.
 6. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.
 7. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru (z zastrzeżeniem pkt. 5.) Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.
 8. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Individual project
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Kursy do wyboru
O
Seminaria
O
 1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze specjalnością, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIMK UJ, będzie ogłaszać przypisania przedmiotów do wyboru do specjalności.
 2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.
 3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).
 4. Należy łącznie zrealizować pięć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).
 5. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które realizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.
 6. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.
 7. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru (z zastrzeżeniem pkt. 5.) Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.
 8. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie projektami IT
15 1 egzamin O
Obliczalność i złożoność
60 6 egzamin O
Projekt programistyczny
15 2 zaliczenie O
Kursy do wyboru
O
Seminaria
O
 1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze specjalnością, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIMK UJ, będzie ogłaszać przypisania przedmiotów do wyboru do specjalności.
 2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.
 3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).
 4. Należy łącznie zrealizować pięć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).
 5. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które realizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.
 6. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.
 7. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru (z zastrzeżeniem pkt. 5.) Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.
 8. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie w logice
60 6 egzamin O
60 4 egzamin O
Kursy do wyboru
O
Seminaria
O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
O
 1. Należy zrealizować dziesięć kursów do wyboru, przy czym co najmniej sześć spośród nich musi być zgodnych ze specjalnością, na której student studiuje. Rokrocznie dyrekcja IIMK UJ, po zasięgnięciu opinii WRSS oraz Rady IIMK UJ, będzie ogłaszać przypisania przedmiotów do wyboru do specjalności.
 2. W przypadku zrealizowania na studiach pierwszego stopnia kursu „Obliczalność i złożoność” (lub równoważnego mu kursu „Matematyczne podstawy informatyki”) i/lub kursu „Programowanie w logice” ocena z tych kursów jest przepisywana, a zamiast nich należy zrealizować dodatkowe kursy do wyboru.
 3. Student, który zrealizował na studiach pierwszego stopnia kurs "Zarządzanie projektami IT", nie realizuje go na studiach drugiego stopnia (ocena jest przepisywana).
 4. Należy łącznie zrealizować pięć seminariów (każde seminarium może być wybierane wielokrotnie na różnych semestrach).
 5. W trakcie studiów drugiego stopnia, student nie może realizować kursów do wyboru, które realizował już na pierwszym stopniu. Analogiczna uwaga dotyczy przedmiotu humanistycznego/społecznego.
 6. Nie wszystkie kursy do wyboru i seminaria muszą zostać uruchomione.
 7. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na siódmym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru (z zastrzeżeniem pkt. 5.) Analogiczna uwaga dotyczy seminariów.
 8. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konsultacje magisterskie
10 16 zaliczenie O
Kursy do wyboru
O
Seminaria
O