A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka analityczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Informatyka analityczna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+, napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy magisterskiej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu magisterskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1. Student na I roku jest zobowiązany zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+. 2. Student na I roku studiów jest zobligowany do zrealizowania kursów z grup Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 30 ECTS łącznie. 3. Student na II roku studiów jest zobligowany jest do zrealizowania kursów z grupy Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 36 ECTS łącznie oraz seminariów o wartości puktowej 12 ECTS łącznie. 4. Ponadto, student jest zobligowany do zrealizowania w całym toku studiów co najmniej jednego kursu z grupy Przedmioty Fakultatywne A, jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne B i jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne C. 5. Niektóre z Przedmiotów Fakultatywnych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. 6. Za zgodą kierownika kierunku, student może zrealizować przedmiot spoza listy jako Przedmiot Fakultatywny lub jako Seminarium, o ile pokrywa on efekty uczenia na kierunku informatyka analityczna. 7. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym. 8. W ramach kursu Tutorial, na II roku studiów student przygotowuje pracę magisterską.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
60 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
Filozofia
60 5 zaliczenie O
Przedmioty Fakultatywne A
O
Przedmioty Fakultatywne B
O
Przedmioty Fakultatywne C
O
Seminaria
O

1. Student na I roku jest zobowiązany zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+. 2. Student na I roku studiów jest zobligowany do zrealizowania kursów z grup Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 30 ECTS łącznie. 3. Student na II roku studiów jest zobligowany jest do zrealizowania kursów z grupy Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 36 ECTS łącznie oraz seminariów o wartości puktowej 12 ECTS łącznie. 4. Ponadto, student jest zobligowany do zrealizowania w całym toku studiów co najmniej jednego kursu z grupy Przedmioty Fakultatywne A, jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne B i jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne C. 5. Niektóre z Przedmiotów Fakultatywnych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. 6. Za zgodą kierownika kierunku, student może zrealizować przedmiot spoza listy jako Przedmiot Fakultatywny lub jako Seminarium, o ile pokrywa on efekty uczenia na kierunku informatyka analityczna. 7. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym. 8. W ramach kursu Tutorial, na II roku studiów student przygotowuje pracę magisterską.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Złożoność obliczeniowa
60 6 egzamin O
Teoria programowania
60 6 egzamin O
Przedmioty Fakultatywne A
O
Przedmioty Fakultatywne B
O
Przedmioty Fakultatywne C
O
Seminaria
O
1. Student na I roku jest zobowiązany zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+. 2. Student na I roku studiów jest zobligowany do zrealizowania kursów z grup Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 30 ECTS łącznie. 3. Student na II roku studiów jest zobligowany jest do zrealizowania kursów z grupy Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 36 ECTS łącznie oraz seminariów o wartości puktowej 12 ECTS łącznie. 4. Ponadto, student jest zobligowany do zrealizowania w całym toku studiów co najmniej jednego kursu z grupy Przedmioty Fakultatywne A, jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne B i jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne C. 5. Niektóre z Przedmiotów Fakultatywnych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. 6. Za zgodą kierownika kierunku, student może zrealizować przedmiot spoza listy jako Przedmiot Fakultatywny lub jako Seminarium, o ile pokrywa on efekty uczenia na kierunku informatyka analityczna. 7. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym. 8. W ramach kursu Tutorial, na II roku studiów student przygotowuje pracę magisterską.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prezentacje magisterskie
6 1 zaliczenie O
Przedmioty Fakultatywne A
O
Przedmioty Fakultatywne B
O
Przedmioty Fakultatywne C
O
Seminaria
O
1. Student na I roku jest zobowiązany zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+. 2. Student na I roku studiów jest zobligowany do zrealizowania kursów z grup Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 30 ECTS łącznie. 3. Student na II roku studiów jest zobligowany jest do zrealizowania kursów z grupy Przedmioty Fakultatywne o wartości punktowej 36 ECTS łącznie oraz seminariów o wartości puktowej 12 ECTS łącznie. 4. Ponadto, student jest zobligowany do zrealizowania w całym toku studiów co najmniej jednego kursu z grupy Przedmioty Fakultatywne A, jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne B i jednego z grupy Przedmioty Fakultatywne C. 5. Niektóre z Przedmiotów Fakultatywnych w danym roku akademickim mogą nie zostać uruchomione. 6. Za zgodą kierownika kierunku, student może zrealizować przedmiot spoza listy jako Przedmiot Fakultatywny lub jako Seminarium, o ile pokrywa on efekty uczenia na kierunku informatyka analityczna. 7. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym. 8. W ramach kursu Tutorial, na II roku studiów student przygotowuje pracę magisterską.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prezentacje magisterskie
6 1 zaliczenie O
Tutorial
10 15 zaliczenie O
Przedmioty Fakultatywne A
O
Przedmioty Fakultatywne B
O
Przedmioty Fakultatywne C
O
Seminaria
O