A A A
pl | en

Biofizyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Biofizyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów II stopnia Biofizyki, student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami fizycznymi, biologicznymi i chemicznymi. Na kierunku Biofizyka istnieją dwie specjalności do wyboru: Biofizyka Molekularna i Fizyka Medyczna. Indywidualizacja programu studiów biofizyki jest zapewniona poprzez możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych/kierunkowych dla wybranej specjalności przez cały okres studiów.

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Warunkiem zaliczenia przedmiotu "Pracownia magisterska II" jest złożenie przez studenta pracy dyplomowej do końca 4 semestru. Studenci studiów II stopnia powinni zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (oprócz lektoratów) w języku obcym w wymiarze minimum 30h. Studenci Biofizyki Molekularnej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci mają obowiązek do końca 4 semestru studiów uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Dyrektor instytutu decyduje które z przedmiotów fakultatywnych zostaną uruchomione dla danego roku studiów w danym roku akademickim.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
60 2 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne I
30 5 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów biologicznych i chemicznych
O
Grupa metod biofizyki
O
Grupa przedmiotów bioinformatycznych
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O
Biofizyka Molekularna
Fizyka Medyczna
Warunkiem zaliczenia przedmiotu "Pracownia magisterska II" jest złożenie przez studenta pracy dyplomowej do końca 4 semestru. Studenci studiów II stopnia powinni zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (oprócz lektoratów) w języku obcym w wymiarze minimum 30h. Studenci Biofizyki Molekularnej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci mają obowiązek do końca 4 semestru studiów uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Dyrektor instytutu decyduje które z przedmiotów fakultatywnych zostaną uruchomione dla danego roku studiów w danym roku akademickim.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium specjalistyczne II
30 5 zaliczenie O
60 3 egzamin O
Grupa przedmiotów biologicznych i chemicznych
O
Grupa metod biofizyki
O
Grupa przedmiotów bioinformatycznych
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O
Biofizyka Molekularna
Fizyka Medyczna
Warunkiem zaliczenia przedmiotu "Pracownia magisterska II" jest złożenie przez studenta pracy dyplomowej do końca 4 semestru. Studenci studiów II stopnia powinni zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (oprócz lektoratów) w języku obcym w wymiarze minimum 30h. Studenci Biofizyki Molekularnej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci mają obowiązek do końca 4 semestru studiów uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Dyrektor instytutu decyduje które z przedmiotów fakultatywnych zostaną uruchomione dla danego roku studiów w danym roku akademickim.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia magisterska I
120 20 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I
30 3 zaliczenie O
Grupa przedmiotów biologicznych i chemicznych
O
Grupa metod biofizyki
O
Grupa przedmiotów bioinformatycznych
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O
Biofizyka Molekularna
Fizyka Medyczna
Warunkiem zaliczenia przedmiotu "Pracownia magisterska II" jest złożenie przez studenta pracy dyplomowej do końca 4 semestru. Studenci studiów II stopnia powinni zrealizować przynajmniej jeden przedmiot (oprócz lektoratów) w języku obcym w wymiarze minimum 30h. Studenci Biofizyki Molekularnej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci Fizyki Medycznej powinni zaliczyć przedmioty z grup obligatoryjnych za minimum: 14 punktów ECTS w pierwszym semestrze zajęć, 12 punktów ECTS w drugim semestrze, 7 punktów ECTS w trzecim semestrze i 8 punktów ECTS w czwartym semestrze. Studenci mają obowiązek do końca 4 semestru studiów uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Dyrektor instytutu decyduje które z przedmiotów fakultatywnych zostaną uruchomione dla danego roku studiów w danym roku akademickim.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
30 3 egzamin O
Pracownia magisterska II
120 20 zaliczenie O
Grupa przedmiotów biologicznych i chemicznych
O
Grupa metod biofizyki
O
Grupa przedmiotów bioinformatycznych
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH
O
Biofizyka Molekularna
Fizyka Medyczna