A A A
pl | en

Fizyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Fizyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty z zakresu fizyki, stopniowo koncentrując się na wybranej dziedzinie fizyki. Istnieją dwie ścieżki kształcenia, teoretyczna i doświadczalna. Studenci deklarują wybór tych ścieżek bezpośrednio po zakwalifikowaniu na studia. Deklarując ścieżkę teoretyczną, studenci mają dodatkowo możliwość wyboru anglojęzycznej ścieżki kształcenia. Ponadto studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich, mogą w ramach przedmiotów fakultatywnych realizować przedmioty będące częścią wymagań do uzyskania takach uprawnień. Studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich, mogą dodatkowo, po zaliczeniu bloku przedmiotów pedagogicznych w Studium Pedagogicznym UJ, realizować przedmioty właściwe dla sekcji nauczycielskiej.

Ukończenie studiów

praca dypolmowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Łącznie z tej grupy studenci na ścieżce „fizyka doświadczalna” muszą zaliczyć co najmniej 18 ECTS, studenci na ścieżce „fizyka teoretyczna” co najmniej 24 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z tych zajęć zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia. Student musi zrealizować kurs z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz minimum jeden przedmiot kierunkowy za min 5 ECTS w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 egzamin F
Filozofia fizyki
30 3 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie F
Makromolekuły
30 3 egzamin F
Nowoczesne detektory cząstek
30 3 egzamin F
Roztwory stałe i termodynamika defektów w ciele stałym
45 6 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 1)
30 2 zaliczenie F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Metody numeryczne w fizyce finansowej
60 6 egzamin F
Teoria macierzy przypadkowych z zastosowaniami
30 3 egzamin F
Warsztaty AutoCAD
60 5 zaliczenie F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
Physics methods in systems biology
60 6 egzamin F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 egzamin F
30 2 zaliczenie O
Finite Temperature Field Theory
30 3 egzamin F
Quantum Chaos: from hydrogen atom to many body physics
30 3 egzamin F
Statistical thermodynamics
30 3 egzamin F
Topologiczne stany materii
60 6 egzamin F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 zaliczenie F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska

Łącznie z tej grupy studenci na ścieżce „fizyka doświadczalna” muszą zaliczyć co najmniej 18 ECTS, studenci na ścieżce „fizyka teoretyczna” co najmniej 24 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z tych zajęć zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia. Student musi zrealizować kurs z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz minimum jeden przedmiot kierunkowy za min 5 ECTS w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej II
4 1 zaliczenie O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Biofizyka błon biologicznych
30 3 egzamin F
Biosensory
15 2 egzamin F
Charakterystyka materiałów za pomocą światła
30 3 egzamin F
Elektronika plastikowa i organiczna
45 6 egzamin F
Fizyka atomowa w zderzeniach ciężkich jonów
30 3 egzamin F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 egzamin F
Promieniowanie synchrotronowe – zastosowania
30 3 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 2)
30 2 zaliczenie F
Struktury elektronowe w materiałach krystalicznych
30 3 egzamin F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F
Risk management
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii materii skondensowanej
60 6 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 egzamin F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 egzamin F
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 egzamin F
Elektrodynamika kwantowa w praktyce
30 3 egzamin F
Kwantowe sieci tensorowe
30 3 egzamin F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych
30 3 egzamin F
Spektroskopia alfa, beta i gamma - praktyczne wprowadzenie
60 4 zaliczenie F
Alternatywne teorie grawitacji
15 2 egzamin F
Metody analizy funkcjonalnej w fizyce
15 2 egzamin F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska

Łącznie z tej grupy studenci na ścieżce „fizyka doświadczalna” muszą zaliczyć co najmniej 18 ECTS, studenci na ścieżce „fizyka teoretyczna” co najmniej 24 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z tych zajęć zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia. Student musi zrealizować kurs z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz minimum jeden przedmiot kierunkowy za min 5 ECTS w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wykład humanistyczny
60 4 egzamin O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 egzamin F
Filozofia fizyki
30 3 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie F
Makromolekuły
30 3 egzamin F
Nowoczesne detektory cząstek
30 3 egzamin F
Roztwory stałe i termodynamika defektów w ciele stałym
45 6 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 1)
30 2 zaliczenie F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Metody numeryczne w fizyce finansowej
60 6 egzamin F
Teoria macierzy przypadkowych z zastosowaniami
30 3 egzamin F
Warsztaty AutoCAD
60 5 zaliczenie F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 egzamin F
Physics methods in systems biology
60 6 egzamin F
Finite Temperature Field Theory
30 3 egzamin F
Quantum Chaos: from hydrogen atom to many body physics
30 3 egzamin F
Statistical thermodynamics
30 3 egzamin F
Topologiczne stany materii
60 6 egzamin F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 zaliczenie F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna

Łącznie z tej grupy studenci na ścieżce „fizyka doświadczalna” muszą zaliczyć co najmniej 18 ECTS, studenci na ścieżce „fizyka teoretyczna” co najmniej 24 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z tych zajęć zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia. Student musi zrealizować kurs z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz minimum jeden przedmiot kierunkowy za min 5 ECTS w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wykład humanistyczny
60 4 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Biofizyka błon biologicznych
30 3 egzamin F
Biosensory
15 2 egzamin F
Charakterystyka materiałów za pomocą światła
30 3 egzamin F
Elektronika plastikowa i organiczna
45 6 egzamin F
Fizyka atomowa w zderzeniach ciężkich jonów
30 3 egzamin F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 egzamin F
Promieniowanie synchrotronowe – zastosowania
30 3 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 2)
30 2 zaliczenie F
Struktury elektronowe w materiałach krystalicznych
30 3 egzamin F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 egzamin F
Risk management
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii materii skondensowanej
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 egzamin F
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 egzamin F
Elektrodynamika kwantowa w praktyce
30 3 egzamin F
Kwantowe sieci tensorowe
30 3 egzamin F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych
30 3 egzamin F
Spektroskopia alfa, beta i gamma - praktyczne wprowadzenie
60 4 zaliczenie F
Alternatywne teorie grawitacji
15 2 egzamin F
Metody analizy funkcjonalnej w fizyce
15 2 egzamin F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska