A A A
pl | en

politologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: politologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na studiach II stopnia oferowane są cztery ścieżki specjalizacyjne: polityki publiczne, transformacje polityczne i ustrojowe, instytucje i zarządzanie polityką oraz dziennikarstwo polityczne, na których student uzyskuje pogłębioną wiedzę oraz nabywa specjalistyczne umiejętności, odnoszące się do zagadnień warsztatu dziennikarskiego, technik negocjacji oraz zarządzania projektami i finansami publicznymi, a także pozwalające na pogłębione zrozumienie zjawisk i procesów politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym i globalnym.
Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria polityki
60 6 egzamin O
4 - zaliczenie O
Ruchy społeczne
30 4 egzamin O
Historia instytucji politycznych
30 4 egzamin O
Filozofia i etyka polityki
60 6 egzamin O
Seminarium
30 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Comparative Federalism
30 3 egzamin F
Storia del pensiero politico contemporaneo
30 3 egzamin F
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Polityki publiczne
Ścieżka: Transformacje polityczne i ustrojowe
Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań politologicznych
30 3 zaliczenie O
Psychologia polityki
30 4 egzamin O
Decydowanie polityczne
30 4 egzamin O
Seminarium
30 6 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Ethics and International Relations
30 3 egzamin F
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Polityki publiczne
Ścieżka: Transformacje polityczne i ustrojowe
Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia polityki
60 6 egzamin O
Seminarium
30 4 zaliczenie O
Academic English
30 3 zaliczenie F
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Polityki publiczne
Ścieżka: Transformacje polityczne i ustrojowe
Student musi wybrać grupę seminaryjną oraz grupę językową. Student musi zrealizować przynajmniej jednen kurs w język obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo Unii Europejskiej
30 5 egzamin O
Komunikowanie polityczne
30 3 zaliczenie O
Seminarium
30 6 zaliczenie O
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Ścieżka: Polityki publiczne
Ścieżka: Transformacje polityczne i ustrojowe