A A A pl | en

ROSJOZNAWSTWO

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: rosjoznawstwo
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych : a/ w pierwszym semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A1 oraz przedmiot: Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A2 oraz przedmiot: Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR; c/ w semestrze trzecim - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B1; d/ w semestrze czwartym - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2+.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 20 przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru: 15 z dyscypliny Nauki o komunikacji i religii, 5 z dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych: a/ w pierwszym semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A1 oraz przedmiot: Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A2 oraz przedmiot: Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR; c/ w semestrze trzecim - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B1; d/ w semestrze czwartym - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2+. Osobom, które w momencie podjęcia studiów posiadają znajomość języka rosyjskiego, zaleca się wybranie kursów, w ramach których będą mogły kontynuować naukę języka: 1. Основы русскоязычной коммуникации 2. Правила русскоязычной коммуникации 3. Развитие русскоязычной коммуникации 4. Продвинутая коммуникация в России. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne społeczeństwo rosyjskie
30 3,0 egzamin O
Język rosyjski
60 4,0 zaliczenie O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
30 3,0 zaliczenie O
Współczesna Białoruś- społeczeństwo, gospodarka, pamięć historyczna
30 3,0 zaliczenie O
Edukacja i nauka w Rosji
30 3,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych: a/ w pierwszym semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A1 oraz przedmiot: Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A2 oraz przedmiot: Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR; c/ w semestrze trzecim - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B1; d/ w semestrze czwartym - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2+. Osobom, które w momencie podjęcia studiów posiadają znajomość języka rosyjskiego, zaleca się wybranie kursów, w ramach których będą mogły kontynuować naukę języka: 1. Основы русскоязычной коммуникации 2. Правила русскоязычной коммуникации 3. Развитие русскоязычной коммуникации 4. Продвинутая коммуникация в России. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Życie polityczne współczesnej Rosji
30 3,0 egzamin O
Język rosyjski
60 4,0 egzamin O
Polityka gospodarcza Rosji i stosunki handlowe z partnerami zagranicznymi
30 3,0 zaliczenie O
Idee i doktryny współczesnej Rosji
30 3,0 zaliczenie O
Runet i komunikacja sieciowa w Rosji
30 3,0 zaliczenie O
Proseminarium magisterskie
30 3,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych: a/ w pierwszym semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A1 oraz przedmiot: Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A2 oraz przedmiot: Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR; c/ w semestrze trzecim - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B1; d/ w semestrze czwartym - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2+. Osobom, które w momencie podjęcia studiów posiadają znajomość języka rosyjskiego, zaleca się wybranie kursów, w ramach których będą mogły kontynuować naukę języka: 1. Основы русскоязычной коммуникации 2. Правила русскоязычной коммуникации 3. Развитие русскоязычной коммуникации 4. Продвинутая коммуникация в России. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Emigracja rosyjska
30 3,0 zaliczenie O
Współczesna literatura rosyjska
30 3,0 zaliczenie O
Język rosyjski
60 4,0 zaliczenie O
Деловая речь
30 3,0 zaliczenie O
Rosyjska inteligencja
30 3,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 4,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych: a/ w pierwszym semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A1 oraz przedmiot: Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym A2 oraz przedmiot: Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR; c/ w semestrze trzecim - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B1; d/ w semestrze czwartym - Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2+. Osobom, które w momencie podjęcia studiów posiadają znajomość języka rosyjskiego, zaleca się wybranie kursów, w ramach których będą mogły kontynuować naukę języka: 1. Основы русскоязычной коммуникации 2. Правила русскоязычной коммуникации 3. Развитие русскоязычной коммуникации 4. Продвинутая коммуникация в России. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Вероисповедования и религиозная жизнь современной России
30 3,0 zaliczenie O
Kino, teatr i popkultura w Rosji
30 3,0 zaliczenie O
Public i media relations w Rosji
30 3,0 zaliczenie O
Język rosyjski
60 4,0 egzamin O
Деловая речь
30 3,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 12,0 zaliczenie O
Prawo autorskie
10 1,0 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny