A A A pl | en

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: stosunki międzynarodowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: studia strategiczne i studia nad rozwojem. Wybór ścieżki specjalizacyjnej pozwala profilować kształcenie i pogłębiać wiedzę z wybranego zakresu, a więc specjalizować się w określonej dziedzinie stosunków międzynarodowych. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo międzynarodowe
60 5,0 egzamin O
4 - zaliczenie O
Teoria stosunków międzynarodowych
60 6,0 egzamin O
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
30 5,0 egzamin O
Seminarium
30 4,0 zaliczenie O
Język obcy
30 2,0 zaliczenie O
Ścieżka: Studia nad rozwojem
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia rozwoju
30 5,0 egzamin O
Międzynarodowa ochrona środowiska
30 5,0 egzamin O
Międzynarodowa polityka społeczna
30 4,0 egzamin O
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
60 6,0 egzamin O
Seminarium
30 6,0 zaliczenie O
Język obcy
30 2,0 egzamin O
Ścieżka: Studia nad rozwojem
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
30 6,0 egzamin O
Międzynarodowe rynki finansowe
30 6,0 egzamin O
Globalizacja i regionalizacja
30 4,0 egzamin O
Seminarium
30 4,0 zaliczenie O
Ścieżka: Studia nad rozwojem
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
30 4,0 egzamin O
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
30 5,0 egzamin O
Seminarium
30 4,0 zaliczenie O
Ścieżka: Studia nad rozwojem
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny