A A A
pl | en

zarządzanie publiczne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: zarządzanie publiczne
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na drugim roku studenci przygotowują prace dyplomowe w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają w trakcie studiów dziewięć przedmiotów fakultatywnych. 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Kierowanie zespołami
30 4 zaliczenie O
Statystyka matematyczna
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie procesami
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Badania w praktyce (ewaluacja i badania w działaniu)
30 3 zaliczenie O
Teoria i praktyka zarządzania organizacjami
30 3 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komunikacja interpersonalna
30 4 zaliczenie O
Teoria organizacji publicznej
30 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 zaliczenie O
Przedsiębiorczość II
30 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Prawo w teorii i praktyce
30 4 zaliczenie O
Intercultural management
30 3 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 15 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O