A A A
pl | en

Media społecznościowe w zarządzaniu

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Media społecznościowe w zarządzaniu
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Stąd przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych.
Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące, dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów (np. Crowdsourcing, Marketing treści, Strategia mediów społecznościowych, Reklama w mediach społecznościowych, Technologie mobilne, Media relations). Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu, oraz współpracujących wykładowców z uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Współczesne koncepcje zarządzania
30 3 egzamin O
Makroekonomia
30 3 egzamin O
Prawo cywilne
25 3 zaliczenie O
Statystyka w biznesie
20 3 zaliczenie O
Warsztaty menedżerskie I
30 3 zaliczenie O
Marketing międzynarodowy
20 3 zaliczenie O
Komunikacja marketingowa
30 3 zaliczenie O
Przedsiębiorczość
30 3 egzamin O
Rynek nowych mediów
20 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 egzamin O
Zarządzanie procesami biznesowymi
20 3 egzamin O
Planowanie finansowe w e-biznesie
30 3 egzamin O
Marketing społecznościowy
20 3 zaliczenie O
Warsztaty menedżerskie II
30 3 zaliczenie O
Metodologia badań I
15 2 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne
25 3 egzamin O
Seminarium
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Electronic business
25 4 egzamin O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
30 3 egzamin O
Metodologia badań II
15 2 zaliczenie O
Elementy symulacji w biznesie
20 3 zaliczenie O
Monitoring i analiza mediów społecznościowych
20 3 zaliczenie O
Seminarium
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komunikacja interkulturowa
20 3 egzamin O
Społeczna odpowiedzialność w e-biznesie
30 3 egzamin O
Seminarium
30 15 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O