A A A
pl | en

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów podzielony jest na cztery semestry. W pierwszym semestrze prowadzone są wyłącznie przedmioty obligatoryjne dla studentów całego kierunku studiów. Program obejmuje głównie przedmioty z zakresu nauk o zarządzaniu, właściwych dla studiów drugiego stopnia (m.in. współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość). Treści programowe wspomagane są przedmiotami charakterystycznymi dla studiów z obszaru nauk ekonomicznych, jak makroekonomia i statystyka w biznesie. Przedmiot wprowadzający w zakres programowy kierunku to przemysły czasu wolnego. Będzie obejmować treści dotyczące m.in. zagadnień funkcjonowania rynków: turystycznego, sportowego oraz przemysłów kreatywnych. Zakres programu semestru pierwszego tworzy podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuacji studiów na kolejnych semestrach.
Począwszy od semestru drugiego studenci wybierają specjalność na kierunku, mając do wyboru Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie. Od tego etapu studiów część zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych jest realizowanych wspólnie dla wszystkich studentów, część przyporządkowana jest do wybranych specjalności. Spośród przedmiotów ogólnie związanych z podjętym kierunkiem w obszarze nauk o zarządzaniu, w semestrze drugim prowadzone są następujące przedmioty obligatoryjne: zarządzanie procesami biznesowymi i zarządzanie finansami. Ponadto w semestrze drugim i trzecim wprowadzony jest przedmiot dotyczący metodologii badań. Od drugiego semestru studiów program przewiduje seminarium magisterskie prowadzone przez promotorów specjalizujących się w problematyce właściwej dla wybranej specjalności. Istotnym uzupełnieniem programu są zajęcia fakultatywne, które student wybiera z ogólnie dostępnych dla kierunku lub przyporządkowanych do właściwej specjalności.
W semestrze trzecim przedmioty obligatoryjne obejmują zagadnienia kierunkowe dotyczące m.in. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. W programie zostały także określone przedmioty obligatoryjne dla poszczególnych specjalności. Podobnie jak w semestrze drugim, studenci mogą wybierać przedmioty fakultatywne wskazane w wykazie dla wszystkich studentów kierunku, jak i przyporządkowane do obu specjalności.
Semestr czwarty obejmuje dwa przedmioty obligatoryjne dla całości kierunku: społeczna odpowiedzialność w biznesie i komunikacja międzykulturowa. Pozostałe przedmioty mają charakter fakultatywny, do wyboru przez studentów na poziomie całego kierunku jak i specjalności. Na tym etapie studiów realizowany jest ostatni semestr zajęć seminarium magisterskiego.
W ramach zrealizowanego programu studiów, studenci otrzymują szeroką i pogłębioną wiedzę z zakresu studiów drugiego stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz obszerną i wysoce specjalistyczną wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarki turystycznej oraz organizacji sportowych, w tym zwłaszcza w aspekcie zarządzania i ekonomicznych uwarunkowań ich funkcjonowania.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników dydaktyczno-naukowych Instytutu Przedsiębiorczości przy współpracy wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z innych uniwersytetów krajowych i zagranicznych. W prowadzeniu zajęć fakultatywnych proces dydaktyczny wspomagają praktycy związani z gospodarką turystyczną oraz organizacjami sportowymi.
Znacząca część zajęć dydaktycznych (głównie fakultatywnych, prowadzonych jako konwersatoria) obok treści teoretycznych oraz metodycznych, obejmuje zagadnienia praktyczne. Studenci uzyskują konkretne umiejętności i kwalifikacje praktyczne, np. związane z realizacją projektów, przygotowywanych indywidualnie i grupowo.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w Turystyce i w Sporcie przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Koniecznosć wyboru 3 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Współczesne koncepcje zarządzania
30 3 egzamin O
Makroekonomia
30 3 egzamin O
Prawo cywilne
25 3 zaliczenie O
Statystyka w biznesie
20 3 zaliczenie O
Marketing międzynarodowy
20 3 zaliczenie O
Przedsiębiorczość w turystyce i w sporcie
30 3 egzamin O
Warsztaty menedżerskie I
30 3 zaliczenie O
Przemysły czasu wolnego
20 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O

Koniecznosć wyboru 3 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 egzamin O
Zarządzanie procesami biznesowymi
20 3 egzamin O
Zarzadzanie strategiczne
25 3 egzamin O
Zarządzanie finansami
30 3 egzamin O
Warsztaty menedżerskie II
30 3 zaliczenie O
Metodologia badań cz. 1
15 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Zarządzanie kryzysowe w turystyce i w sporcie
25 2 zaliczenie O
Zarządzanie eventami
25 3 zaliczenie F
Design Thinking
25 3 zaliczenie F
International marketing in leisure industry
20 4 zaliczenie F
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Koniecznosć wyboru 3 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań cz. 2
15 2 zaliczenie O
Elementy symulacji w biznesie
20 3 zaliczenie O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Trend Analysis and Scenario Building
25 4 zaliczenie F
Badania marketingowe w turystyce i w sporcie
25 3 zaliczenie F
Prawo pracy
25 3 zaliczenie F
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Koniecznosć wyboru 3 przedmiotów fakultatywnych w trakcie całego cyklu kształcenia.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
30 15 zaliczenie O
Komunikacja interkulturowa
30 3 egzamin O
Społeczna odpowiedzialność w biznesie
30 3 egzamin O
Prawo handlowe
25 3 zaliczenie F
Zarządzanie kompetencjami
25 3 zaliczenie F
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE