pl en

Wydział Polonistyki - oferta dydaktyczna

2021/22, drugiego stopnia
Comparative Heritage Studies*
Edytorstwo
Filologia polska nauczycielska
Język polski w komunikacji społecznej
Krytyka literacka
Kulturoznawstwo – teksty kultury
Logopedia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Performatyka
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Teatrologia