A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biologii

Biologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Biologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2 oraz realizację 60 godzin wychowania fizycznego.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Biologia roślin - podstawy
75 6 egzamin O
Matematyka
75 5 egzamin O
Metody prezentacji
17 1 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Podstawy biologii
30 2 egzamin O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - zaliczenie O
Technologie informatyczne
15 1 zaliczenie O
Zoologia - bezkręgowce
75 6 egzamin O
Antropologia ogólna
15 - zaliczenie F
Biologia owoców i nasion
15 1 zaliczenie F
Filogeneza człowieka
15 1 zaliczenie F
Historia nauk przyrodniczych
30 2 zaliczenie F
Hydrobiologia – podstawy
30 2 zaliczenie F
Monitoring biologiczny I
30 2 zaliczenie F
Monitoring środowiska
44 3 zaliczenie F
Podstawy mikroskopowania
15 1 zaliczenie F
Praktyka badań naukowych
30 3 zaliczenie F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1 zaliczenie F
Różnorodność biosfery
33 2 zaliczenie F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 zaliczenie F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 zaliczenie F
Warsztaty botaniczne
30 2 zaliczenie F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt
60 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Botanika - zajęcia terenowe
40 2 zaliczenie O
Chemia ogólna i nieorganiczna
105 8 egzamin O
Podstawy statystyki
20 1 egzamin O
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6 egzamin O
Zoologia - kręgowce
60 5 egzamin O
Zoologia - zajęcia terenowe - bezkręgowce
40 2 zaliczenie O
Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce
20 1 zaliczenie O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3 zaliczenie F
Antropologia ogólna
45 4 zaliczenie F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 zaliczenie F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1 zaliczenie F
Biologia rozrodu ssaków
30 2 zaliczenie F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3 zaliczenie F
Grzyby i porosty
90 3 zaliczenie F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 zaliczenie F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym
30 2 zaliczenie F
Praktikum z embriologii roślin
30 2 zaliczenie F
Rośliny zarodnikowe
90 3 zaliczenie F
Roślina i człowiek
30 2 zaliczenie F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego
30 2 zaliczenie F

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa
O
Biologia komórki
75 5 egzamin O
Chemia organiczna
75 6 egzamin O
Genetyka
60 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Biologia grzybów
44 2 zaliczenie F
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie F
Ekologia populacji roślin
40 3 zaliczenie F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie F
Genetyka molekularna
30 2 zaliczenie F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 zaliczenie F
Neurofizjologia
30 2 zaliczenie F
Oceanologia – wprowadzenie
30 2 zaliczenie F
Protozoologia praktyczna
45 3 zaliczenie F
Socjobiologia
30 2 zaliczenie F
Synantropizacja szaty roślinnej
30 2 zaliczenie F
Taksonomia integratywna
40 3 zaliczenie F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 zaliczenie F
Tropical ecology
30 4 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
15 1 zaliczenie F
Życie i ewolucja owadów
30 2 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych łącznie za co najmniej 5 ECTS. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa
O
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie O
Biochemia
85 6 egzamin O
30 - zaliczenie O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2 egzamin O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2 egzamin O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3 egzamin O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 zaliczenie F
Biogeochemia
30 3 zaliczenie F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 zaliczenie F
Choroby układu nerwowego
30 2 zaliczenie F
Chronobiologia
30 3 zaliczenie F
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie F
Ekologia behawioralna
35 2 zaliczenie F
Ekologia przemysłowa
45 3 zaliczenie F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 zaliczenie F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 zaliczenie F
Ewolucja w laboratorium
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia ogólna
75 5 zaliczenie F
Entomologia ogólna
60 4 zaliczenie F
Entomologia sądowa
30 2 zaliczenie F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie F
Fotografia przyrodnicza
45 2 zaliczenie F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie F
Grzyby w biotechnologii i medycynie
32 2 zaliczenie F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 zaliczenie F
Oznaczanie kręgowców
30 2 zaliczenie F
Paleobiologia
35 2 zaliczenie F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej
75 7 zaliczenie F
Ptaki - identyfikacja w terenie
30 2 zaliczenie F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 zaliczenie F
Rośliny lecznicze
57 3 zaliczenie F
Roślina a środowisko
45 3 zaliczenie F
Tropical ecology-field course
120 10 zaliczenie F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biofizyka
80 6 egzamin O
30 - zaliczenie O
Fizjologia zwierząt
90 6 egzamin O
Mikrobiologia
60 4 egzamin O
Proseminarium
15 1 zaliczenie O
Biologia grzybów
44 2 zaliczenie F
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie F
Ekologia populacji roślin
40 3 zaliczenie F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie F
Genetyka molekularna
30 2 zaliczenie F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 zaliczenie F
Neurofizjologia
30 2 zaliczenie F
Oceanologia – wprowadzenie
30 2 zaliczenie F
Protozoologia praktyczna
45 3 zaliczenie F
Socjobiologia
30 2 zaliczenie F
Synantropizacja szaty roślinnej
30 2 zaliczenie F
Taksonomia integratywna
40 3 zaliczenie F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 zaliczenie F
Tropical ecology
30 4 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
15 1 zaliczenie F
Życie i ewolucja owadów
30 2 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizjologia roślin
75 5 egzamin O
Immunologia
45 4 egzamin O
30 4 egzamin O
Pracownia licencjacka
30 10 zaliczenie O
Proseminarium
15 1 zaliczenie O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 zaliczenie F
Biogeochemia
30 3 zaliczenie F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
50 3 zaliczenie F
Choroby układu nerwowego
30 2 zaliczenie F
Chronobiologia
30 3 zaliczenie F
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie F
Ekologia behawioralna
35 2 zaliczenie F
Ekologia przemysłowa
45 3 zaliczenie F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 zaliczenie F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 zaliczenie F
Endokrynologia ogólna
75 5 zaliczenie F
Entomologia ogólna
60 4 zaliczenie F
Entomologia sądowa
30 2 zaliczenie F
Ewolucja w laboratorium
30 2 zaliczenie F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie F
Fotografia przyrodnicza
45 2 zaliczenie F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie F
Grzyby w biotechnologii i medycynie
32 2 zaliczenie F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 zaliczenie F
Oznaczanie kręgowców
30 2 zaliczenie F
Paleobiologia
35 2 zaliczenie F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej
75 7 zaliczenie F
Ptaki - identyfikacja w terenie
30 2 zaliczenie F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 zaliczenie F
Roślina a środowisko
45 3 zaliczenie F
Rośliny lecznicze
57 3 zaliczenie F
Tropical ecology-field course
120 10 zaliczenie F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne