A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Chemii

Chemia medyczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: Chemia medyczna
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Obowiązkowe kursy programu studiów realizowane są głównie w trakcie dwuch pierwszych lat. Na trzecim roku studenci wybierają jeden z dwu modułów specjalizacyjnych: (A) zaawansowana chemia organiczna jako narzędzie  poszukiwania nowych leków, (B) wybrane aspekty bioanalizy. W trakcie ostatniego semestru studiów wykonują badania do pracy licencjackiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Matematyka I
90 9 zaliczenie O
Fizyka
82 5 egzamin O
Podstawy chemii
60 5 egzamin O
Podstawy chemii - laboratorium
60 4 zaliczenie O
Technologia informacyjna
30 2 zaliczenie O
Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych
15 1 zaliczenie O
Biologia komórki
30 3 egzamin O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
75 6 egzamin O
Chemia analityczna z elementami bioanalizy
45 4 egzamin O
Chemia analityczna z elementami bioanalizy- laboratoria
75 5 zaliczenie O
Chemia fizyczna
90 7 egzamin O
Chemia fizyczna - laboratorium
60 4 zaliczenie O
Chemia organiczna
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej I
15 1 zaliczenie O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia organiczna II
60 5 egzamin O
Mikrobiologia z elementami immunologii
45 4 egzamin O
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
15 1 zaliczenie O
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna
90 8 egzamin O
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratoria
45 3 zaliczenie O
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego - laboratorium
30 2 zaliczenie O
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego
50 4 egzamin O
Biofizyka z elementami fizyki medycznej
45 3 egzamin O
Analiza struktury biocząsteczek
25 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
60 - zaliczenie O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia medyczna
60 6 egzamin O
Toksykologia ogólna
15 1 zaliczenie O
Chemia leków
30 3 egzamin O
Fizjologia
30 3 egzamin O
Biospektroskopia
66 6 egzamin O
Chemia organiczna - laboratorium/Organic chemistry - laboratory class
90 5 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
60 - zaliczenie O
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
O
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy chemii medycznej
75 7 egzamin O
Podstawy farmakologii
30 3 zaliczenie O
60 4 egzamin O
Kursy do wyboru dla chemii medycznej
O
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student na II roku może zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach kursów do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Pracownia licencjacka
90 16 zaliczenie O
Kursy do wyboru dla chemii medycznej
O
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy