A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia angielska z językiem niemieckim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje min. 2185 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 6 zaliczenie O
Literatura i kultura angielska IA
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 2 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - zaliczenie O
Gramatyka opisowa j. angielskiego I
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego I
120 7 zaliczenie O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru jezykowego
30 3 egzamin O
zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru
O
Opcje
O

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 6 egzamin O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 2 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 3 egzamin O
Literatura i kultura angielska IB
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa j. angielskiego II
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Gramatyka opisowa j. niemieckiego
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego II
120 7 egzamin O
zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru
O
Opcje
O

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
90 6 zaliczenie O
Literatura i kultura angielska II
30 2 zaliczenie O
Cywilizacja USA
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do przekładu
30 2 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego III
90 7 zaliczenie O
Wprowadzenie do historii j. niemieckiego
30 3 egzamin O
Opcje
O

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego IV
90 6 egzamin O
Literatura i kultura angielska II
30 3 egzamin O
Literatura i kultura amerykańska
30 2 zaliczenie O
Fonologia
15 1 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego IV
90 7 egzamin O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 3 egzamin O
Opcje
O

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego V
60 4 zaliczenie O
Literatura i kultura amerykańska
30 3 egzamin O
Historia i odmiany jezyka angielskiego
30 2 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego V
90 7 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej I
30 3 zaliczenie O
zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru
O
Seminarium dyplomowe
30 6 zaliczenie F
Opcje
O

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego VI
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego VI
90 7 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej II
30 3 egzamin O
zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru
O
Seminarium dyplomowe
30 12 zaliczenie F
Opcje
O