A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia rumuńska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia rumuńska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku rumuńskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej także po rumuńsku. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka rumuńskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. Program studiów przekazuje wiedzę z zakresu kultury, historii, geografii obszaru rumuńskojęzycznego. Przedmioty językoznawcze pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka rumuńskiego. Program obejmuje również zajęcia do wyboru stanowiące 30% całości punktów ECTS, co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów. Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rumuńskiego I
150 - - O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Podstawy językoznawstwa
30 3 egzamin O
Geografia gospodarcza i turystyczna Rumunii
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego Ia (fonetyka)
30 3 egzamin O
Historia Rumunii
30 - - O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rumuńskiego I
150 19 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego Ib (leksykologia)
30 3 egzamin O
Historia Rumunii
30 6 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 egzamin O
Gramatyka kontrastywna polsko - rumuńska
30 3 egzamin O
Folklor rumuński
30 4 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Współczesna kultura Rumunii (kino)
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rumuńskiego II
120 - - O
Historia literatury rumuńskiej (1600 r. - 1850 r.)
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego II (morfoskładnia)
60 - - O
30 3 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rumuńskiego II
90 13 egzamin O
Rumuńskie życie umysłowe w XIX i XX wieku
30 3 egzamin O
Historia literatury rumuńskiej (1850 r. - 1914 r.)
60 6 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego II (morfoskładnia)
60 10 egzamin O
Korespondencja biznesowo-handlowa
30 2 zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rumuńskiego III
90 - - O
Historia literatury rumuńskiej (XX - XXI w)
60 - - O
Historia języka rumuńskiego
30 3 egzamin O
Współczesne społeczeństwo rumuńskie
30 3 egzamin O
Języki specjalistyczne - tłumaczenia biznesowe
30 2 zaliczenie O
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rumuńskiego III
90 10 egzamin O
Historia literatury rumuńskiej (XX - XXI w)
60 6 egzamin O
Podstawy tłumaczeń ustnych z języka rumuńskiego
30 2 zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F