A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia słowiańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia słowiańska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

 

Program obejmuje przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów kierunku: kursy "Słowiańszczyzna w Europie", "Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim", "Przegląd języków słowiańskich", teoretyczne przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, gramatykę języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, łacinę, filozofię, proseminarium, ochronę własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, kurs BHK. Podstawowe moduły specjalizacyjne: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są deklarowane po rekrutacji, w ich ramach realizowane są, związane z danym obszarem językowym, zajęcia z praktycznej nauki języka, propedeutyczny kurs wiedzy o kraju, przedmioty historycznoliterackie, kursy z gramatyki opisowej, historii języka z gramatyką historyczną oraz kultury kraju, wykłady z historii regionu, praktyczne zajęcia z przekładu. Wszystkie przedmioty z zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne. Przedmioty fakultatywne podzielone są na grupy: przedmiotów ograniczonego wyboru i przedmiotów wolnego wyboru. Z grupy przedmiotów ograniczonego wyboru studenci na II roku wybierają lektorat języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem jest jego znajomość na poziomie co najmniej A2, umożliwiająca kontynuację nauki, a tym samym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się) oraz lektorat drugiego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu (brak warunków wstępnych). Na III roku studenci wybierają seminarium licencjackie: językoznawcze lub literaturoznawcze, w ramach którego przygotowują pracę dyplomową i przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Oferta językoznawczych i literaturoznawczych seminariów jest podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, studenci wyboru dokonują zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi. W każdym semestrze studenci są zobowiązani do zrealizowania jednej opcji wolnego wyboru z aktualnej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu lub, na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych, z oferty innych jednostek Uniwersytetu. Program studiów obejmuje również przedmiot z zakresu nauk społecznych.

 

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w każdym semestrze studiów. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Słowiańszczyzna w Europie
30 3 egzamin O
Wstęp do nauki o języku
30 3 egzamin O
Gramatyka języka polskiego i stylistyka, cz.1
30 2 zaliczenie O
Wstęp do nauki o literaturze
30 3 egzamin O
Poetyka z analizą dzieła literackiego, cz. 1
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w każdym semestrze studiów. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa wykładów z zakresu historii regionu
O
Gramatyka języka polskiego i stylistyka, cz. 2
30 2 zaliczenie O
Poetyka z analizą dzieła literackiego, cz. 2
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w każdym semestrze studiów. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 1 zaliczenie O
Gramatyka języka s-c-s
60 4 egzamin O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w każdym semestrze studiów. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 4 egzamin O
Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim
30 3 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w każdym semestrze studiów. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa seminariów licencjackich
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

 

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w każdym semestrze studiów. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. W III semestrze studenci są zobowiązani do wyboru lektoratu języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem wpisania się na wybrany lektorat jest znajomość danego języka na poziomie A2 ESOKJ) oraz wyboru lektoratu drugiego języka słowiańskiego. W V semestrze studenci dokonują wyboru seminarium licencjackiego. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru oraz konkretnych lektoratów drugich języków słowiańskich jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki słowiańskie – przegląd
30 2 zaliczenie O
Grupa lektoratów języka obcego ( języka zachodnioeuropejskiego lub języka rosyjskiego )
O
Grupa lektoratów drugiego języka słowiańskiego
O
Grupa seminariów licencjackich
O
Grupa opcji wolnego wyboru
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA