A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia szwedzka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia szwedzka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia szwedzka trwają 6 semestrów, w trakcie których student realizuje przedmioty obligatoryjne oraz ma wybór przedmiotów fakultatywnych z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Nauka języka kierunkowego (języka szwedzkiego) prowadzona jest od podstaw i zaczyna się od pierwszego semestru studiów. W pierwszym semestrze wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Możliwość wyboru zajęć oferowana jest od drugiego semestru. Następnie studenci w każdym kolejnym roku nauki mogą wybierać przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze, kulturze Szwecji i krajów skandynawskich czy obejmujące zagadnienia przekładoznawcze. Co roku program przewiduje uzyskanie coraz większej liczby punktów ECTS za przedmioty fakultatywne. W pierwszym roku studiów jest to 8 ETCS, w drugim - 12 ECTS, a w trzecim - 34 ECTS. Od trzeciego semestru wprowadzana jest także nauka dodatkowego nowożytnego języka obcego (do wyboru przez studenta) w wymiarze 30 godzin w semestrze. Natomiast ci studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie co najmniej B1/B1+ mogą kontynuować jego naukę w Instytucie Filologii Germańskiej w wymiarze godzin i zgodnie z programem fiolologii germańskiej. Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych: językoznawczego, literaturoznawczego czy przekładoznawczego, przygotowujące do napisania pracy licencjackiej. Poza seminarium wybierają także przedmiot "Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa/ językoznawstwa/przekładoznawstwa", zgodnie z ukierunkowaniem wybranego seminarium. Część programu kształcenia stanowią przedmioty sekwencyjne, to znaczy zaliczenie wcześnieszego stanowi warunek uczestnictwa w kolejnym. Są to następujące przedmioty: Praktyczna nauka języka szwedzkiego (udział w zajęciach na wyższym poziomie jest możliwy po zdaniu egzaminu na poziomach: A1 w celu udziału w zajęciach na poziomie A2; A2, żeby uczestniczyć w zajęciach na poziomie B1 oraz na poziomie B1+, żeby uczestniczyć w zajęciach na poziomie B2). Przedmiotami sekwencyjnymi są też: "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego" oraz "Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego". Warunkiem uczestnictwa w kursie "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (słowotwórstwo) jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (Fonologia i fonetyka). Warunkiem uczestnictwa w kursie "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (fleksja) jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowajęzyka szwedzkiego (słowotwórstwo). Warunkiem uczestnictwa w kursie "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (składnia) jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (fleksja). Warunkiem uczestnictwa w kursie "Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego" jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (składnia). Sekwencyjność obejmuje także: Historię literatury szwedzkiej, dla której prerekwizytami są przedmioty: "Historia Szwecji" i "Historia literatury staronordyckiej"; Szwedzką literaturę współczesną, dla której prerekwizytem jest "Historia literatury szwedzkiej". Ponadto sekwencyjność dotyczy przedmiotu "Realioznawstwo szwedzkie", w przypadku którego warunkiem wstępnym jest zdanie egzaminu z przedmiotu "Historia Szwecji". Natomiast aby uczestniczyć w zajęciach z Historii Szwecji, należy zaliczyć przedmiot "Krajoznawstwo szwedzkie". Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta) i zdaniem egzaminu dyplomowego w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta).

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta) i egzamin dyplomowy w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru przez studenta).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 2, 4 i 6) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B1/B1+, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B1+), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodne z ukierunkowaniem wybranego seminarium licencjackiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (A1)
120 8 egzamin O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (Fonologia i fonetyka)
30 4 egzamin O
Krajoznawstwo szwedzkie
30 4 egzamin O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 2, 4 i 6) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B1/B1+, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B1+), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodne z ukierunkowaniem wybranego seminarium licencjackiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (A2)
120 8 egzamin O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (Słowotwórstwo)
30 4 egzamin O
Historia literatury staronordyckiej
30 4 egzamin O
Fonetyka praktyczna j. szwedzkiego
30 4 egzamin O
Historia Szwecji
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Opcja językoznawcza
30 4 zaliczenie F
Opcja literaturoznawcza
30 4 zaliczenie F
30 2 egzamin O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 2, 4 i 6) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B1/B1+, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B1+), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodne z ukierunkowaniem wybranego seminarium licencjackiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (B1)
150 9 zaliczenie O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (fleksja)
60 6 egzamin O
Historia literatury szwedzkiej
60 6 egzamin O
Filozofia
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 2, 4 i 6) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B1/B1+, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B1+), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodne z ukierunkowaniem wybranego seminarium licencjackiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (B1+)
120 11 egzamin O
Gramatyka opisowa j. szwedzkiego (składnia)
30 4 egzamin O
Realioznawstwo szwedzkie
30 4 egzamin O
Przekład jako komunikacja międzykulturowa
30 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Opcja językoznawcza
30 4 zaliczenie F
Opcja literaturoznawcza
30 4 zaliczenie F

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 2, 4 i 6) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B1/B1+, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B1+), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz przedmiot "Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodne z ukierunkowaniem wybranego seminarium licencjackiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (B2)
120 7 zaliczenie O
Szwedzka literatura współczesna
60 6 egzamin O
Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego
30 4 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Grupa A
O

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 2, 4 i 6) może wybrać opcje  z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spśród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotu "Język obcy nowożytny" studenci mają możliwość wyboru języka oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci, którzy znają język niemiecki na poziomie min. B1/B1+, mają możliwość kontynuacji nauki tego języka w Instytucie Filologii Germańskiej. Przy wyborze nauki j. niemieckiego w IFG studenci mają obowiązek uczęszczania na zajęcia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego od drugiego roku studiów (kurs od poziomu B1+), w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia PNJN już od pierwszego roku studiów (kurs od poziomu B1). W ramach przedmiotów z grupy A student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1)
150 9 egzamin O
Opcja językoznawcza
30 4 zaliczenie F
Opcja literaturoznawcza
30 4 zaliczenie F
30 2 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 10 zaliczenie F