A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów I stopnia obejmuje zajęcia obligatoryjne z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, w tym zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraiński lub białoruski), a także lektorat wybranego języka nowożytnego. Program przewiduje również moduł zajęć fakultatywnych, dzięki którym studenci rozwijają swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz kultury narodów wschodniosłowiańskich oraz innych narodowości zamieszkujących w Federacji Rosyjskiej. Prowadzone w ramach programu zajęcia mają rożne formy zaliczenia: egzaminy pisemne, lub ustne oraz zaliczenia na ocenę (również pisemne lub ustne). Zwieńczeniem procesu kształcenia jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora oraz jej obrona połączona z egzaminem dyplomowym.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają: na I roku dwa, na II i III roku cztery. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego będą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 zaliczenie O
Podstawy nauki o języku
30 2 zaliczenie O
Wstęp do badań literackich i geokulturologicznych
30 2 zaliczenie O
Wstęp do wiedzy o kulturze Słowiańszczyzny wschodniej
30 2 zaliczenie O
Historia Rusi do końca XVII w. (Kijów i Moskwa)
30 3 egzamin O
Współczesna Rosja
30 2 zaliczenie O
Współczesna Białoruś
30 2 zaliczenie O
Kultura i literatura Rusi i Rosji do końca XVII w.
30 4 egzamin O
Kultura Białorusi
30 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają: na I roku dwa, na II i III roku cztery. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego będą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10 egzamin O
Współczesna Ukraina
30 2 zaliczenie O
Literatura rosyjska od M. Łomonosowa do N. Gogola
30 4 egzamin O
Kultura Ukrainy
30 4 egzamin O
Języki Rosji, Ukrainy i Białorusi
30 2 zaliczenie O
Dzieje Imperium Rosyjskiego w kontekście literackim
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają: na I roku dwa, na II i III roku cztery. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego będą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10 zaliczenie O
Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 2 zaliczenie O
Historia ZSRR w kontekście literackim
30 2 zaliczenie O
Historia filozofii
30 2 zaliczenie O
Literatura białoruska
30 2 egzamin O
Kultura Rosji XVIII-XX w.
30 2 zaliczenie O
Literatura rosyjska od I. Turgieniewa do M. Gorkiego
30 4 zaliczenie O
Academic English
60 4 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają: na I roku dwa, na II i III roku cztery. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego będą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 egzamin O
Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 2 zaliczenie O
Rosyjska myśl filozoficzna
30 2 zaliczenie O
Obszar postradziecki: polityka i literatura
30 2 zaliczenie O
Literatura ukraińska
30 2 egzamin O
Kultura Rosji XVIII-XX w.
30 2 zaliczenie O
Literatura rosyjska od I. Turgieniewa do M. Gorkiego
30 4 egzamin O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają: na I roku dwa, na II i III roku cztery. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego będą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 zaliczenie O
Język biznesu - poziom średni
30 2 zaliczenie O
Język a kultura
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii kina rosyjskiego
30 2 egzamin O
Literatura rosyjska od A. Błoka do B. Pasternaka
30 4 egzamin O
GRUPA: Seminarium licencjackie
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają w każdym semestrze roku I po jednym, każdym semestrze roku II oraz III po dwa. Lektoraty są obowiązkowe, ale studenci mają prawo wybrać język, którego będą się uczyć. Studenci III roku wybierają jedno seminarium z dwóch.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 egzamin O
Język biznesu - poziom średni
30 2 zaliczenie O
Literatura rosyjska od I. Erenburga do J. Brodskiego
30 4 egzamin O
Drugi język słowiański
O
GRUPA: Seminarium licencjackie
O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O