A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Studia nad buddyzmem

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Studia nad buddyzmem
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0221
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów oraz lektoratów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Moduły dotyczą historii buddyzmu, filozofii buddyjskiej, literatury, kultury i sztuki buddyjskiej. Część zajęć ma charakter ogólny, wprowadzający i wybrana została z całościowej oferty Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Studenci zobowiązani są do zgromadzenia 180 ECTS (na I roku 60, po II roku 120 i po III roku 180 ECTS) – za moduły kanoniczne (107 ECTS); za język obcy (angielski [4 ECTS]); za lektoraty i translatoria obowiązkowego języka buddyjskiego (do wyboru: sanskryt, tybetański, chiński) (30 ECTS); za pozostałe przedmioty fakultatywne (43 ECTS). Znaczną część procesu dydaktycznego stanowi samodzielna praca studentów: przygotowywanie referatów, prezentacji, praca z tekstem (także w grupach). Praca ta i jej wyniki podlegają kontroli i ukierunkowaniu w trakcie seminariów i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki. Studenci w szczególnej sytuacji życiowej mogą realizować Indywidualny Plan Studiów, którego jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki. Studia I stopnia kończą się pisemnym egzaminem licencjackim. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie ostatniego roku studiów I stopnia, w tym złożenie pracy zaliczeniowej (artykułu naukowego) przygotowywanej w ramach seminarium. Egzamin licencjacki jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Składa się nań pięć kursów kanonicznych: Historia buddyzmu I, Historia buddyzmu II, Historia buddyzmu III, Historia buddyzmu IV oraz kurs Religia - Mit – Rytuał. Egzamin pisemny stanowi test przewidziany na 1,5 h, składający się w 50% z jednostek zamkniętych i 50% jednostek otwartych. Pytania są oceniane według klucza odpowiedzi. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie min. 60% przewidzianej liczby punktów. Ocena z egzaminu licencjackiego i pracy zaliczeniowej (artykułu naukowego) wraz ze średnią ocen z całości studiów stanowią podstawę oceny końcowej wpisywanej na dyplomie ukończenia studiów licencjackich .

Ukończenie studiów

Ukończenie seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowywana jest praca zaliczeniowa w formie artykułu naukowego (5 ECTS) oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 73 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków
30 3 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia filozofii
60 5 egzamin O
Teorie kultury
60 5 egzamin O
Cywilizacja subkontynentu indyjskiego
60 5 egzamin O
Propedeutyka pracy naukowej
30 2 zaliczenie O
Elementy antropologii społeczno-kulturowej
60 5 egzamin O
Myślenie krytyczne
30 1 zaliczenie O
Religia – mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa w kontekście badań nad cywilizacjami
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Kultura Mongolii
30 2 egzamin F
Tantra buddyjska w Indiach
30 3 egzamin F
Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia
30 2 zaliczenie F
Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości
30 2 zaliczenie F
Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 zaliczenie F
Kobieta w buddyzmie
30 3 zaliczenie F
Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia
60 5 egzamin F
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie F
Literatura tybetańska
60 5 egzamin F
Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
30 4 egzamin F
Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
30 2 egzamin F
Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
30 2 egzamin F
Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
30 2 egzamin F
W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
60 5 egzamin F
Mowa ciała
30 2 egzamin F
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
60 5 egzamin F
Boginie w mitologiach świata
60 5 egzamin F
Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
60 5 egzamin F
Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
30 2 egzamin F
Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
30 2 egzamin F
Esperanto – Language and Culture
60 5 egzamin F
Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
30 2 egzamin F
Biblia w perspektywie porównawczej
30 2 egzamin F
Kultura celtycka
30 2 egzamin F
Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
30 2 egzamin F
Contemporary Issues of South Asian Politics
30 3 egzamin F
Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
30 2 zaliczenie F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych
15 3 zaliczenie F
Popkultura japońska
30 3 zaliczenie F
Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
30 3 zaliczenie F
Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
30 4 zaliczenie F
Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
30 3 zaliczenie F
Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
30 3 egzamin F
Kultury Bałtów, Słowian i Ugrofinów
30 3 egzamin F
Body Language in Practice
30 4 egzamin F
Body Language in Communication
30 3 zaliczenie F

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 73 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie)
45 4 egzamin O
Buddyzm w świetle kanonu palijskiego
60 5 zaliczenie O
Tradycyjna kultura tybetańska
30 2 egzamin O
Filozofia indyjska
60 5 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Introduction to Buddhism
30 4 egzamin F
Upadek buddyzmu w Indiach
30 3 egzamin F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 zaliczenie F
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie F
Literatura tybetańska
60 5 egzamin F
Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
30 4 egzamin F
Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
30 2 egzamin F
Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
30 2 egzamin F
Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
30 2 egzamin F
W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
60 5 egzamin F
Mowa ciała
30 2 egzamin F
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
60 5 egzamin F
Boginie w mitologiach świata
60 5 egzamin F
Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
60 5 egzamin F
Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
30 2 egzamin F
Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
30 2 egzamin F
Esperanto – Language and Culture
60 5 egzamin F
Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
30 2 egzamin F
Biblia w perspektywie porównawczej
30 2 egzamin F
Kultura celtycka
30 2 egzamin F
Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
30 2 egzamin F
Contemporary Issues of South Asian Politics
30 3 egzamin F
Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
30 2 zaliczenie F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych
15 3 zaliczenie F
Popkultura japońska
30 3 zaliczenie F
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
30 3 zaliczenie F
Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
30 4 zaliczenie F
Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
30 3 zaliczenie F
Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
30 3 egzamin F
Kultury Bałtów, Słowian i Ugrofinów
30 3 egzamin F
Body Language in Practice
30 4 egzamin F
Body Language in Communication
30 3 zaliczenie F

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 73 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody badań społecznych
30 3 zaliczenie O
Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
60 5 egzamin O
Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiej
45 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Kultura Mongolii
30 2 egzamin F
Tantra buddyjska w Indiach
30 3 egzamin F
Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia
30 2 zaliczenie F
Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości
30 2 zaliczenie F
Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 zaliczenie F
Kobieta w buddyzmie
30 3 zaliczenie F
Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia
60 5 egzamin F
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie F
Literatura tybetańska
60 5 egzamin F
Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
30 4 egzamin F
Filozofia indyjska (kontynuacja)
30 - - F
Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
30 2 egzamin F
Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
30 2 egzamin F
Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
30 2 egzamin F
W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
60 5 egzamin F
Mowa ciała
30 2 egzamin F
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
60 5 egzamin F
Boginie w mitologiach świata
60 5 egzamin F
Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
60 5 egzamin F
Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
30 2 egzamin F
Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
30 2 egzamin F
Esperanto – Language and Culture
60 5 egzamin F
Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
30 2 egzamin F
Biblia w perspektywie porównawczej
30 2 egzamin F
Kultura celtycka
30 2 egzamin F
Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
30 2 egzamin F
Contemporary Issues of South Asian Politics
30 3 egzamin F
Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 zaliczenie F
Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
30 2 zaliczenie F
Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych
15 3 zaliczenie F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Popkultura japońska
30 3 zaliczenie F
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie F
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
30 3 zaliczenie F
Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
30 4 zaliczenie F
Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
30 3 zaliczenie F
Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
30 3 egzamin F
Kultury Bałtów, Słowian i Ugrofinów
30 3 egzamin F
Body Language in Practice
30 4 egzamin F
Body Language in Communication
30 3 zaliczenie F

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 73 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu II (mahajana)
60 5 egzamin O
Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
45 4 egzamin O
Kultura Japonii
30 3 egzamin O
Etyka buddyjska
45 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Introduction to Buddhism
30 4 egzamin F
Upadek buddyzmu w Indiach
30 3 egzamin F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 zaliczenie F
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie F
Literatura tybetańska
60 5 egzamin F
Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
30 4 egzamin F
Filozofia indyjska (kontynuacja)
30 5 zaliczenie F
Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
30 2 egzamin F
Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
30 2 egzamin F
Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
30 2 egzamin F
W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
60 5 egzamin F
Mowa ciała
30 2 egzamin F
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
60 5 egzamin F
Boginie w mitologiach świata
60 5 egzamin F
Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
60 5 egzamin F
Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
30 2 egzamin F
Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
30 2 egzamin F
Esperanto – Language and Culture
60 5 egzamin F
Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
30 2 egzamin F
Biblia w perspektywie porównawczej
30 2 egzamin F
Kultura celtycka
30 2 egzamin F
Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
30 2 egzamin F
Contemporary Issues of South Asian Politics
30 3 egzamin F
Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
30 2 zaliczenie F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych
15 3 zaliczenie F
Popkultura japońska
30 3 zaliczenie F
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie F
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
30 3 zaliczenie F
Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
30 4 zaliczenie F
Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
30 3 zaliczenie F
Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
30 3 egzamin F
Kultury Bałtów, Słowian i Ugrofinów
30 3 egzamin F
Body Language in Practice
30 4 egzamin F
Body Language in Communication
30 3 zaliczenie F

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 73 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski)
60 5 egzamin O
Epistemologia buddyjska
30 3 egzamin O
Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii
30 2 zaliczenie O
Sztuka buddyjska w Indiach
30 2 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Kultura Mongolii
30 2 egzamin F
Literatura tybetańska
60 5 egzamin F
Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia
30 2 zaliczenie F
Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości
30 2 zaliczenie F
Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 zaliczenie F
Tantra buddyjska w Indiach
30 3 egzamin F
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie F
Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
30 4 egzamin F
Kobieta w buddyzmie
30 3 zaliczenie F
Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
30 2 egzamin F
Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
30 2 egzamin F
Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
30 2 egzamin F
W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
60 5 egzamin F
Mowa ciała
30 2 egzamin F
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
60 5 egzamin F
Boginie w mitologiach świata
60 5 egzamin F
Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
60 5 egzamin F
Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
30 2 egzamin F
Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
30 2 egzamin F
Esperanto – Language and Culture
60 5 egzamin F
Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
30 2 egzamin F
Biblia w perspektywie porównawczej
30 2 egzamin F
Kultura celtycka
30 2 egzamin F
Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
30 2 egzamin F
Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej
30 3 zaliczenie F
Contemporary Issues of South Asian Politics
30 3 egzamin F
Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
30 2 zaliczenie F
Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia
60 5 egzamin F
Filozofia indyjska (kontynuacja)
30 - - F
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
30 3 zaliczenie F
Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
30 4 zaliczenie F
Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
30 3 zaliczenie F
Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
30 3 egzamin F
Kultury Bałtów, Słowian i Ugrofinów
30 3 egzamin F
Body Language in Practice
30 4 egzamin F
Body Language in Communication
30 3 zaliczenie F

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 73 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny)
60 5 egzamin O
Kultura Korei
30 3 egzamin O
Buddyjskie praktyki medytacyjne
60 5 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
30 4 egzamin O
Introduction to Buddhism
30 4 egzamin F
Upadek buddyzmu w Indiach
30 3 egzamin F
Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
60 5 zaliczenie F
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie F
Literatura tybetańska
60 5 egzamin F
Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
30 4 egzamin F
Filozofia indyjska (kontynuacja)
30 5 zaliczenie F
Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
30 2 egzamin F
Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
30 2 egzamin F
Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
30 2 egzamin F
W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
60 5 egzamin F
Mowa ciała
30 2 egzamin F
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
60 5 egzamin F
Boginie w mitologiach świata
60 5 egzamin F
Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
60 5 egzamin F
Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
30 2 egzamin F
Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
30 2 egzamin F
Esperanto – Language and Culture
60 5 egzamin F
Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
30 2 egzamin F
Biblia w perspektywie porównawczej
30 2 egzamin F
Kultura celtycka
30 2 egzamin F
Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
30 2 egzamin F
Contemporary Issues of South Asian Politics
30 3 egzamin F
Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
30 2 zaliczenie F
Komiks w perspektywie porównawczej
30 3 egzamin F
Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych
15 3 zaliczenie F
Popkultura japońska
30 3 zaliczenie F
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
30 3 zaliczenie F
Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
30 4 zaliczenie F
Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
30 3 zaliczenie F
Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
30 3 egzamin F
Kultury Bałtów, Słowian i Ugrofinów
30 3 egzamin F
Body Language in Practice
30 4 egzamin F
Body Language in Communication
30 3 zaliczenie F