A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

historia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: historia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Historia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0222
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach obligatoryjnej ale dowolnie wybranej przez siebie przed rozpoczęciem I roku jednej z trzech specjalizacji: nauczycielskiej, archiwistycznej lub antropologii historycznej.
W program wspólnym studenci na konwersatoriach i wykładach zapoznawani są z kolejnymi (zajęcia sekwencyjne) epokami historycznymi począwszy od historii starożytnej po dzieje najnowsze. Otrzymują przy tym szeroką wiedzę zarówno z historii Polski jak i powszechnej. Choć poszczególne moduły programu mają charakter obligatoryjny (student musi nabyć wiedzę o wszystkich epokach) program daje możliwość szerokiego wyboru w ramach modułów epokowych między konkretnymi wykładami (2-3 z historii powszechnej i 2-3 Polski z każdej epoki). Podobnie studenci, zgodnie z zainteresowaniami mogą dokonać wyboru między licznymi seminariami licencjackimi, które trwają dwa lata a wybierane są na roku II. Obowiązkowo student uczestniczy w zajęciach z warsztatu historyka i pisania prac, wykładu: wybrane zagadnienia z socjologii (I rok) i wykładu: ekonomia w dziejach świata (II rok) oraz zajęciach językowych: 120 godz. lektoratu języka łacińskiego (I-II rok) i 120 lektoratu języka nowożytnego (II-III rok). Ponadto fakultatywnie może skorzystać z dodatkowego rocznego lektoratu języka łacińskiego (60 godz. III rok) lub starogreckiego (60 godz.). Obligatoryjny charakter mają też zajęcia z wychowania fizycznego (60 godz. I rok) i szkolenie BHK (on-line). W ramach zajęć specjalizacyjnych w celu podniesienia efektywności znaczna część ma charakter laboratoryjny, warsztatowy lub realizowana jest metodą projektów,

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów wymaga zrealizowania wszystkich przewidzianych przez program efektów uczenia się. Potwierdza to zaliczenie wymaganych programem studiów zajęć i zdanie egzaminów oraz obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac akademickich
30 3 zaliczenie O
Archeologia
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z socjologii
30 2 zaliczenie O
Historia starożytna
30 - zaliczenie O
Historia Bizancjum
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii średniowiecznej Polski
30 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
30 - zaliczenie F
Grupa A
O
Grupa B Historia starożytna i historia Bizancjum
O
Grupa C Historia średniowiecza powszechnego
O
Grupa D Historia średniowiecza Polski
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac akademickich
30 3 zaliczenie O
Archeologia
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z socjologii
30 2 zaliczenie O
Historia starożytna
30 7 zaliczenie O
Historia Bizancjum
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii średniowiecznej Polski
30 4 zaliczenie O
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie F
Grupa A
O
Grupa B Historia starożytna i historia Bizancjum
O
Grupa C Historia średniowiecza powszechnego
O
Grupa D Historia średniowiecza Polski
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii nowożytnej powszechnej
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii nowożytnej Polski
30 4 zaliczenie O
Wybrane problemy z historii powszechnej XIX wieku
30 4 zaliczenie O
Seminaria licencjackie rozpoczynające
30 - brak zaliczenia O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Ekonomia w dziejach świata
30 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie F
Grupa E Historia nowożytna powszechna
O
Grupa F Historia nowożytna Polski
O
Grupa G Historia powszechna XIX wieku
O
Grupa H Historia Polski XIX w.
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii nowożytnej powszechnej
30 4 zaliczenie O
Seminaria licencjackie rozpoczynające
30 5 zaliczenie O
Konwersatorium z historii nowożytnej Polski
30 4 zaliczenie O
Wybrane problemy z historii powszechnej XIX wieku
30 4 zaliczenie O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 zaliczenie O
30 4 zaliczenie O
30 3 zaliczenie O
Ekonomia w dziejach świata
30 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie F
Grupa E Historia nowożytna powszechna
O
Grupa F Historia nowożytna Polski
O
Grupa G Historia powszechna XIX wieku
O
Grupa H Historia Polski XIX w.
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii powszechnej XX w.
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii Polski XX w.
30 4 zaliczenie O
Historia współczesna (od 1989r.)
30 3 zaliczenie O
Seminaria licencjackie kontynuacja
60 12 zaliczenie O
Wykład z ochrony własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie F
30 - zaliczenie F
Grupa J Historia powszechna XX w (do 1989 r.)
O
Grupa K Historia Polski XX w. (do 1989 r.)
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konwersatorium z historii powszechnej XX w.
30 4 zaliczenie O
Konwersatorium z historii Polski XX w.
30 4 zaliczenie O
Seminaria licencjackie kontynuacja
60 12 zaliczenie O
Historia współczesna (od 1989r.)
30 3 zaliczenie O
Wykład z ochrony własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie F
30 - zaliczenie F
Grupa J Historia powszechna XX w (do 1989 r.)
O
Grupa K Historia Polski XX w. (do 1989 r.)
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska