A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

muzykologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: muzykologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W Instytucie Muzykologii prowadzone są następujące typy zajęć:
Wykłady, ćwiczenia, wykłady z elementami ćwiczeń, konwersatoria, laboratoria, wykłady z elementami konwersatorium, konwersatoria z elementami ćwiczeń, seminaria licencjackie, zajęcia o charakterze warsztatów i ćwiczeń terenowych, lektoraty.
Wśród nich znajduje się grupa kursów obowiązkowych (głównie wykłady, konwersatoria i ćwiczenia) oraz fakultatywnych (głównie wykłady z elementami konwersatoriów i ćwiczenia).
Szczególny charakter mają tzw. profile zawodowe – są to przedmioty ukierunkowane na naukę praktycznych umiejętności, wzbogacone o warsztaty zawodowe.
Wykłady obejmują głównie przedmioty historyczne (historia muzyki poszczególnych okresów historycznych), ale także historię instrumentacji, retorykę dziennikarską, wprowadzenie do edytorstwa, estetykę muzyczną, historię notacji muzycznej, współczesne technologie informacyjne.
Ćwiczenia obejmują przedmioty historyczne jak wyżej, ale także przedmioty praktyczne i analityczne: realizację basso continuo, zasady muzyki, formy muzyczne, harmonię, analizę muzyczną.
Wykłady z elementami konwersatorium obejmują zajęcia z filozofii, muzyki popularnej, operetki, musicalu i muzyki filmowej, historię praktyki wykonawczej, muzykę polską XIX-XXI wieku i etnomuzykologię.
Zajęcia w ramach profili zawodowych realizowane są w postaci wykładów, konwersatoriów z elementami ćwiczeń i warsztatów zawodowych w bibliotekach i archiwach (obecnie głównie w Częstochowie na Jasnej Górze). Studenci przedmiotu etnomuzykologia uczestniczą w etnomuzykologicznych ćwiczeniach terenowych.
Przedmiotami wiodącymi na studiach muzykologicznych są przedmioty historyczne. Ich bardzo ważnym uzupełnieniem są przedmioty fakultatywne i wykłady monograficzne. Oferta programowa reprezentowana przez przedmioty fakultatywne i wykłady monograficzne zmienia się co roku i w znacznym stopniu wynika z postulatów studentów, prezentowanych przez studentów, przede wszystkim przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii.

Ukończenie studiów

Praca licencjacka, kończąca pierwszy stopień studiów, przygotowywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. Student przygotowuje swoją pracę w trakcie seminarium licencjackiego na III roku studiów. Praca oceniana jest przez opiekuna naukowego (w skali od 2 do 5) oraz recenzowana i oceniana przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora (także w skali od 2 do 5).
Końcowym elementem studiów jest egzamin dyplomowy, podczas którego student odpowiada na jedno z dwóch pytań z zakresu tematycznego seminarium, na jakie uczęszczał.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym  realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograficznych. W danym roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograficzne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich. Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych (socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy analizy muzycznej (Zasady muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1) (Przedmiot wyrównawczy dla studentów bez przygotowania muzycznego. Zaliczenie jest warunkiem wpisu na kurs Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2))
180 - zaliczenie O
Historia muzyki Średniowiecza
75 8 egzamin O
Etnomuzykologia (1)
30 3 egzamin O
Łacina
30 - zaliczenie O
Collegium musicum (1)
15 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne (1)
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i filmowa*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Dawna kultura muzyczna*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Muzyka do XVIII wieku**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Muzyka XIX-XXI wieku**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Antropologia muzyki**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Recepcja muzyki**
30 3 zaliczenie F

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym  realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograficznych. W danym roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograficzne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich. Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych (socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy analizy muzycznej (Harmonia 2) (Warunkiem wpisu na kurs jest zaliczenie przedmiotu Podstawy analizy muzycznej (Zasady muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1))
30 8 egzamin O
Historia muzyki Renesansu
75 8 egzamin O
Kontrapunkt
30 3 egzamin O
Etnomuzykologia (2) (pod warunkiem zaliczenia Etnomuzykologia (1))
30 3 egzamin O
Analiza muzyczna 1
30 3 egzamin O
Collegium musicum (2) (pod warunkiem zaliczenia Collegium musicum (1))
15 2 zaliczenie O
Łacina
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne (2)
30 - zaliczenie O
Fakultet: Techniki kompozytorskie*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Praktyka wykonawcza (liturgika, basso continuo, czytanie partytur, instrumentologia, akustyka)*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Muzyka a społeczeństwo*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe*
30 3 zaliczenie F
Grupa zajęć specjalistycznych

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym  realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograficznych. W danym roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograficzne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich. Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych (socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia muzyki Baroku
75 8 egzamin O
Analiza muzyczna 2
30 3 egzamin O
Historia notacji muzycznej
30 3 egzamin O
Muzyka staropolska (1)
30 3 egzamin O
Łacina
30 - zaliczenie O
60 - zaliczenie O
Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i filmowa*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Dawna kultura muzyczna*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Muzyka do XVIII wieku**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Muzyka XIX-XXI wieku**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Antropologia muzyki**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Recepcja muzyki**
30 3 zaliczenie F
Grupa zajęć specjalistycznych

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym  realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograficznych. W danym roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograficzne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich. Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu społecznych (socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia muzyki Klasycyzmu
75 8 egzamin O
Estetyka muzyczna
30 3 egzamin O
Muzyka staropolska (2)
30 3 egzamin O
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
30 3 egzamin O
Łacina
30 3 zaliczenie O
60 6 zaliczenie O
Grupa zajęć specjalistycznych

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym  realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograficznych. W danym roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograficzne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich. Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych (socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia muzyki Romantyzmu
75 8 egzamin O
Muzyka polska XIX-XXI w. (1)
30 3 egzamin O
Akustyka muzyczna
30 3 zaliczenie O
Fakultet: Muzyka popularna, jazzowa i filmowa*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Współczesna kultura muzyczna*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Dawna kultura muzyczna*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Przełomowe zjawiska w historii muzyki*
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Muzyka do XVIII wieku**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Muzyka XIX-XXI wieku**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Antropologia muzyki**
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny: Recepcja muzyki**
30 3 zaliczenie F
Kurs na innym kierunku studiów (1)
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie: muzyka dawna***
30 - - F
Seminarium licencjackie: muzyka nowsza***
30 - - F

* W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania pięciu spośród wymienionych kursów fakultatywnych. W semetrze zimowym  realizowane są trzy kursy fakultatywne. W semetrze letnim realizowane są dwa kursy fakultatywne.
** W toku studiów student ma obowiązek zrealizowania trzech spośród wymienionych wykładów monograficznych. W danym roku akademickim realizowane są trzy wykłady monograficzne.
*** Student realizuje podczas dwóch semetrów trzeciego roku studiów jedno z oferowanych seminariów licencjackich. Dodatkowo studeci zobowiązani są do zrealizowania 2 kursów na innym kierunku studiów, z zakresu nauk społecznych (socjologicznych), niezwiązanych bezpośrednio z muzykologią.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia muzyki XX w.
75 8 egzamin O
Muzyka polska XIX-XXI w. (2)
30 3 egzamin O
Historia filozofii nowożytnej i nowoczesnej
30 3 egzamin O
Fakultet: Techniki kompozytorskie*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Praktyka wykonawcza (liturgika, basso continuo, czytanie partytur, instrumentologia, akustyka)*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Muzyka a społeczeństwo*
30 3 zaliczenie F
Fakultet: Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe*
30 3 zaliczenie F
Kurs na innym kierunku studiów (2)
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie: muzyka dawna***
30 18 zaliczenie F
Seminarium licencjackie: muzyka nowsza***
30 18 zaliczenie F