A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka analityczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Informatyka analityczna
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody algebraiczne informatyki
105 8 egzamin O
Metody formalne informatyki
120 10 egzamin O
Analiza matematyczna 1
60 5 zaliczenie O
Podstawy programowania
60 6 egzamin O
Środowisko programisty
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 2
60 6 egzamin O
Metody programowania
60 6 egzamin O
Matematyka dyskretna
90 8 egzamin O
Programowanie obiektowe
75 7 zaliczenie O
Inżynieria danych
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy operacyjne
60 6 egzamin O
Metody probabilistyczne informatyki
60 6 egzamin O
Sieci komputerowe
60 6 egzamin O
Algorytmy i struktury danych 1
60 5 zaliczenie O
60 2 zaliczenie O
Języki programowania
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych 2
60 6 egzamin O
Programowanie niskopoziomowe
60 6 egzamin O
Modele obliczeń
60 6 egzamin O
Inżynieria oprogramowania
30 3 zaliczenie O
60 2 zaliczenie O
Przedmioty Fakultatywne
O

Dodatkowo student na III roku studiów musi zrealizować przedmiot(y) z grupy ekonomicznych lub psychologicznych łącznie za co najmniej 5 ECTS wybrane z całej oferty UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza algorytmów
60 6 egzamin O
Projekt programistyczny 1
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
60 4 egzamin O
Przedmioty Fakultatywne
O
Seminaria
O

Dodatkowo student na III roku studiów musi zrealizować przedmiot(y) z grupy ekonomicznych lub psychologicznych łącznie za co najmniej 5 ECTS wybrane z całej oferty UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt programistyczny 2
30 3 zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny z ekonomii lub psychologii
60 5 zaliczenie O
Tutorial
5 5 zaliczenie O
Przedmioty Fakultatywne
O
Seminaria
O