A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Matematyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Matematyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0541
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku (teoretyczna, ogólna, stosowana, w ekonomii); po pierwszym semestrze następuje wybór ścieżki zaawansowanej (z kontynuacją na specjalności teoretycznej) lub podstawowej (z kontynuacją na specjalności ogólnej, stosowanej lub w ekonomii).
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Ukończenie studiów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz tych realizowanych nadprogramowo; zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa z geometrią 1
60 6 zaliczenie O
Tutorial 1
10 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wprowadzenie do narzędzi sieciowych
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Kursy podstawowe 1
F
Kursy zaawansowane 1
F
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa z geometrią 2
60 6 egzamin O
Informatyka
60 6 egzamin O
Tutorial 2
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Kursy podstawowe 1
F
Kursy zaawansowane 1
F
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski w naukach matematycznych
30 2 zaliczenie O
Programy użytkowe 1
10 1 zaliczenie O
Kursy podstawowe 2
F
Kursy zaawansowane 2
F
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA
MATEMATYKA W EKONOMII

Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 - zaliczenie O
Kursy podstawowe 2
F
Programy użytkowe 2
10 1 zaliczenie O
Kursy zaawansowane 2
F
Kursy do wyboru
F
Przedmiot z nauk społecznych lub humanistycznych
O
MATEMATYKA OGÓLNA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA W EKONOMII

Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
60 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
Programy użytkowe 3
10 1 zaliczenie O
Kursy zaawansowane 2
F
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA OGÓLNA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA
MATEMATYKA W EKONOMII
Po I roku studiów student wybiera pulę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych (ujętych w odrębnych tabelach).
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
60 8 egzamin O
Proseminarium
60 10 zaliczenie O
Przedmiot z nauk społecznych lub humanistycznych
O
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA
MATEMATYKA W EKONOMII