A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Polonistyki

edytorstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: edytorstwo
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia edytorskie pierwszego stopnia kładą nacisk na dwa dopełniające się nurty kształcenia: ogólnoakademickie studia humanistyczne rozwijają studenta, pozwalają mu zdobyć znajomość literatury i gramatyki języka polskiego, kształcą jego wrażliwość językową, umiejętność analizy literackiej oraz pozwalają poznać inne dziedziny humanistyki, takie jak historia, filozofia lub literatury obce. Drugi człon programu studiów stanowią przedmioty zawodowe. Dzięki nim po zakończeniu nauki student może wybrać wśród licznych zawodów związanych z wydawaniem i produkcją książek lub znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z nowymi mediami.

Ukończenie studiów

Napisanie pracy dyplomowej pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wybranych z fakultatywnych (w ramach puli punktów ECTS) przewidzianych w planie studiów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura staropolska-wykład
30 2 zaliczenie O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Poetyka
30 2 zaliczenie O
Historia książki-wykład
30 3 zaliczenie O
Historia książki-ćwiczenia
15 2 zaliczenie O
Organizacja i marketing w wydawnictwie
30 2 zaliczenie O
Podstawy edytorstwa komputerowego
30 2 zaliczenie O
Nauki pomocnicze
30 2 zaliczenie O
Historia Polski
30 4 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura staropolska-wykład
30 2 egzamin O
Literatura staropolska-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Poetyka
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Historia książki-wykład
30 3 egzamin O
Historia książki-ćwiczenia
15 2 zaliczenie O
Poligrafia współczesnej książki
30 2 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe
15 1 zaliczenie O
Stylistyka praktyczna
30 2 zaliczenie O
Programy graficzne
30 2 zaliczenie O
Pracownia komputerowa
30 1 zaliczenie O
Historia filozofii
30 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

UWAGA:  W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
60 2 zaliczenie O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 egzamin O
Historia literatury polskiej 1918-1945-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Historia języka polskiego-wykład
30 2 zaliczenie O
Historia języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Poetyka
30 3 egzamin O
Literatura antyczna
30 4 zaliczenie O
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Redakcja techniczna
30 2 zaliczenie O
Programy graficzne
30 1 zaliczenie O
Pracownia komputerowa
30 1 zaliczenie O
30 2 egzamin O
30 1 zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz  przy semestrze 5) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-wykład
30 2 egzamin O
Literatura Oświecenia i Romantyzmu-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Literatura antyczna
30 5 egzamin O
Historia języka polskiego-wykład
30 2 egzamin O
Historia języka polskiego-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Kultura języka
30 2 zaliczenie O
Grafika książki
30 2 zaliczenie O
Przygotowanie publikacji
30 2 zaliczenie O
Skład komputerowy
30 3 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Pracownia komputerowa
30 1 zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium licencjackiego jest napisanie pracy dyplomowej (10 pkt ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium licencjackie
30 7 zaliczenie O
GRUPA A: Opcja
O
GRUPA B: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA C: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
O
Historia literatury polskiej 1945-1989-ćwiczenia
30 4 zaliczenie O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Literatura Pozytywizmu-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Literatura Pozytywizmu-wykład
30 2 egzamin O
Podstawy prawa dla edytorów
30 4 egzamin O
Pracownia komputerowa
30 1 zaliczenie O
Praktyka zawodowa
30 2 zaliczenie F
Przygotowanie publikacji
30 5 egzamin O
Skład komputerowy
30 3 zaliczenie O

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja oraz 1 kurs z grupy Wykład monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski. Lista tych kursów (zobacz wykaz przy semestrze 5) w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium licencjackiego jest napisanie pracy dyplomowej (10 pkt ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edytorskie seminarium licencjackie
30 8 egzamin O
GRUPA A: Opcja, Przedmiot do wyboru
O
GRUPA B: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru
F
30 2 egzamin O
Literatura Młodej Polski-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
GRUPA C: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru
F
Literatura Młodej Polski-wykład
30 2 egzamin O
Praktyka zawodowa
30 3 zaliczenie F