A A A
pl | en

amerykanistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: amerykanistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia na kierunku amerykanistyka trwają trzy lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz fakultatywne. Kursy fakultatywne (wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki: polityczny (P) oraz kulturowo-społeczny (KS). Przedmioty fakultatywne mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. Znaczącym elementem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. W pierwszym semestrze studenci są zobowiązani zrealizować kurs American English, prowadzony w grupach o różnym stopniu zaawansowania (przypisanie do grupy na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego). Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu). 

Ukończenie studiów

Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów, których łączna wartość wynosi 183 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.  
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria.  
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. 
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do amerykanistyki
20 3 zaliczenie O
Współczesne stosunki międzynarodowe
30 4 zaliczenie O
Socjologia
45 5 egzamin O
Elementy nauki o państwie i prawie
30 5 egzamin O
Środowisko geograficzne Ameryki Północnej
30 3 egzamin O
American English
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
8 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.  
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria.  
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. 
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy metodologii nauk społecznych
30 4 zaliczenie O
USA: od angielskich korzeni do powstania mocarstwa
60 7 egzamin O
Społeczeństwo amerykańskie
60 7 egzamin O
Translatorium amerykanistyczne
30 4 zaliczenie F
Kompozycja tekstów akademickich
30 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.  
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria.  
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. 
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Leadership
30 4 zaliczenie O
USA: od mocarstwa do supermocarstwa
60 7 egzamin O
Media w społeczeństwie amerykańskim
30 4 zaliczenie O
Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej
30 4 zaliczenie O
Nowoczesne elektroniczne metody badawcze
15 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Współczesna Ameryka I
15 2 zaliczenie F
Konstytucyjne podstawy ustroju USA i Kanady
45 5 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.  
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria.  
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. 
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia Kanady
60 7 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Współczesna Ameryka II
15 2 zaliczenie F
Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne
30 3 egzamin O
Rdzenna ludność Ameryki Północnej
30 3 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.  
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria.  
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. 
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu porównawczym
60 7 egzamin O
System prawa amerykańskiego
60 7 egzamin O
Literatura północnoamerykańska
45 5 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Proseminarium dyplomowe
30 3 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.  
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i dwa konwersatoria.  
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-społecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. 
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 9 zaliczenie O
Otwarte spotkania akademickie
30 3 zaliczenie F
30 3 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O