A A A
pl | en

Migracje międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Migracje międzynarodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia na kierunku migracje międzynarodowe trwają 6 semestrów, w trakcie których student jest zobowiązany zrealizować kursy obowiązkowe oraz fakultatywne, a także odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 45 godzin. Kursy fakultatywne (wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki: kulturowo-społeczny (KS) oraz polityczny (P). Przedmioty fakultatywne mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu).

Praktyki można realizować nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku studiów, przy czym punkty ECTS za odbytą praktykę wliczane są do limitu punktów ECTS ostatniego semestru studiów. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu. 

Ukończenie studiów

Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 181 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, zaliczyć lektorat z drugiego języka obcego w wymiarze 120 godzin, zrealizować praktyki, a także złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowo-społecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia
60 7 egzamin O
Wybrane zagadnienia historii powszechnej XVIII-XX wieku
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do studiów migracyjnych
45 5 egzamin O
Zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
8 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowo-społecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody badań kulturoznawczych i społecznych
60 7 egzamin O
Dzieje etniczne Europy Zachodniej
45 5 egzamin O
Etniczność, narody, nacjonalizmy
45 5 egzamin O
Historia ruchów uchodźczych od XVII do XX wieku
30 3 egzamin O
Bliski i Daleki Wschód - różnorodność etniczna
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowo-społecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy nauki o państwie i prawie
30 5 zaliczenie O
Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Zachodniej i Północnej
30 3 egzamin O
Uchodźcy i współczesne trendy migracyjne
30 4 zaliczenie O
Etniczność i religia
30 5 egzamin O
Kompozycja tekstów akademickich
30 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowo-społecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztat badacza
30 4 zaliczenie O
Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Środkowo-Wschodniej
30 3 egzamin O
Współczesne migracje
15 2 zaliczenie O
Antropologia migracji
30 4 zaliczenie O
Translatorium migracyjne
30 4 zaliczenie O
Afryka: regiony i ludność
30 3 egzamin O
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowo-społecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka migracyjna
45 5 egzamin O
Zróżnicowanie religijne świata
30 5 egzamin O
Komunikowanie społeczne
30 4 zaliczenie O
Migracje w prawie międzynarodowym
30 3 egzamin O
Proseminarium dyplomowe
30 3 zaliczenie O
30 2 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O
Grupa zajęć fakultatywnych 2
O

Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć fakultatywnych 2). 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowo-społecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polska diaspora na świecie
60 7 egzamin O
Ochrona praw mniejszości etnicznych i narodowych w Europie
30 3 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 9 zaliczenie O
Otwarte spotkania akademickie
30 3 zaliczenie F
Praktyki
45 2 zaliczenie F
30 3 egzamin F
Grupa zajęć fakultatywnych 1
O