A A A
pl | en

stosunki międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: stosunki międzynarodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja współczesna. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 września. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze), oraz dwa kursy fakultatywne ogólnoinstytutowe.  

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe, dwa przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum jeden w języku obcym.

Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World PoliticsWars in the Middle East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego, tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskiego Centrum Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.
60 6 egzamin O
Filozofia
30 4 egzamin O
Podstawy prawa
30 4 egzamin O
Ekonomia
60 6 egzamin O
Ochrona własności intelektulnej
15 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze), oraz dwa kursy fakultatywne ogólnoinstytutowe.  

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe, dwa przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum jeden w języku obcym.

Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World PoliticsWars in the Middle East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego, tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskiego Centrum Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia
30 4 egzamin O
Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku
60 6 egzamin O
Podstawy statystyki
30 4 zaliczenie O
Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych
15 1 zaliczenie O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze), oraz dwa kursy fakultatywne ogólnoinstytutowe.  

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe, dwa przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum jeden w języku obcym.

Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World PoliticsWars in the Middle East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego, tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskiego Centrum Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków politycznych
30 4 egzamin O
Prawo międzynarodowe publiczne
60 6 egzamin O
Integracja europejska
60 6 egzamin O
Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych
30 3 egzamin O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze), oraz dwa kursy fakultatywne ogólnoinstytutowe.  

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe, dwa przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum jeden w języku obcym.

Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World PoliticsWars in the Middle East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego, tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskiego Centrum Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
60 6 egzamin O
Geografia polityczna
30 4 egzamin O
Instytucje Unii Europejskiej
30 3 egzamin O
Język obcy
30 2 egzamin O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze), oraz dwa kursy fakultatywne ogólnoinstytutowe.  

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe, dwa przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum jeden w języku obcym.

Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World PoliticsWars in the Middle East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego, tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskiego Centrum Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku
45 5 egzamin O
Organizacje międzynarodowe
30 4 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w semestrze), oraz dwa kursy fakultatywne ogólnoinstytutowe.  

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty fakultatywne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe, dwa przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum jeden w języku obcym.

Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World PoliticsWars in the Middle East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego, tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskiego Centrum Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne systemy polityczne
60 6 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Praktyki studenckie
60 3 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna