A A A
pl | en

Studia nad Chinami

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia nad Chinami
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student w trakcie programu studiów ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka chińskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Ukończenie studiów

Uzyskanie 182 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu
30 4 egzamin O
Cywilizacja konfucjańska
30 3 egzamin O
Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
30 4 egzamin O
Historia polityki i kultury Chin
30 4 egzamin O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 zaliczenie O
Warsztaty metodologiczne
20 3 zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 3 przedmioty fakultatywne. Sugerowane jest realizowanie przedmiotów fakultatywnych w 2 semestrze 1 roku, ze względu na podział zajęć.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 1 roku min. 2 przedmiotów fakultatywnych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin
30 4 egzamin O
Współczesne społeczeństwo chińskie
30 3 egzamin O
Buddyzm
30 3 egzamin O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakulatywnych
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 2 przedmioty fakultatywne.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu
30 5 egzamin O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin
30 5 egzamin O
Logika
30 3 egzamin O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie F

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 2 przedmioty fakultatywne.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 egzamin O
Kultura Chin: literatura i sztuka
30 3 egzamin O
Gospodarki Dalekiego Wschodu
30 5 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 12 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 6 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie F

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia nad Chinami student musi zrealizować min. 9 przedmiotów fakultatywnych.

 

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 68 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 48 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.

Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 6 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
30 3 zaliczenie F