A A A
pl | en

Biochemia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Biochemia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Ogólna konstrukcja programu

Program studiów obejmuje: zajęcia ogólnouczelniane (10 punktów ECTS), kierunkowe zajęcia specjalistyczne (105 punktów ECTS) i przygotowanie pracy magisterskiej (5 punktów ECTS).   

 

Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe i obejmują zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat (najczęściej z języka angielskiego) pozwalający na osięgnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

 

Kierunkowe zajęcia specjalistyczne obejmują:

- zaawansowane kursy specjalistyczne (wykłady, ćwiczenia), poświęcone szczegółowym działom i kierunkom nowoczesnej biochemii i biologii molekularnej,

- pracownie specjalistyczne, umożliwiające studentom trening w technikach biochemicznych, których opanowanie będzie niezbędne przy wykonywaniu badań na potrzeby pracy magisterskiej, 

- seminarium specjalistyczne, poświęcone zaawansowanym problemom współczesnej biochemii,

- seminarium magisterskie, na którym studenci przedstawiają założenia, metodykę i wyniki swoich badań naukowych, wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej,

- pracownię magisterską, umożliwiającą wykonanie doświadczeń, których wyniki włączone zostaną do pracy magisterskiej. 

 

Grupa zaawansowanych kursów specjalistycznych obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danego rocznika oraz zajęcia fakultatywne. Te ostatnie student dobiera w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem stosownie do swoich zainteresowań a także tematyki pracy magisterskiej. Plan studiów określa wymiar kursów obowiązkowych (17 punktów ECTS, 205 godzin) oraz minimalną liczbę punktów ECTS za kursy do wyboru (33 punkty ECTS, ok. 285 godzin), z których określoną część (11 punktów ECTS, ok. 95 godzin) mogą stanowić uzupełniające kursy specjalistyczne występujące w programach innych kierunków studiów prowadzonych na WBBiB (grupa E) oraz cykle wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych.

 

Pracownie specjalistyczne I i II (odpowiednio grupa B i C) są obowiązkowe w tym sensie, że student musi wypracować określoną sumaryczną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych w wymiarze określonym w planie studiów, odbywając zajęcia w wybranym przez studenta Zakładzie. Ze względu na wielką rozpiętość tematyki badawczej w Zakładach WBBiB, pracownie te podzielono na trzy wersje, reprezentujące różne poziomy badawcze biochemii: poziom molekularny, poziom komórkowy i poziom organizmów. 

 

Seminarium specjalistyczne na pierwszym roku studiów może być prowadzone w dwóch blokach programowych (dwóch grupach seminaryjnych), w obrębie których tematyka obejmuje albo „bardziej biologiczne” albo „bardziej chemiczne” działy biochemii. 

 

Obowiązkowe seminarium magisterskie na drugim roku nie jest prowadzone w wersjach alternatywnych.

 

Pracownia magisterska, w trzech wersjach metodycznych reprezentujących różne poziomy badawcze biochemii: poziom molekularny, poziom komórkowy i poziom organizmów (grupa D) polega na indywidualnej pracy magistranta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Wymiar godzinowy tej pracowni odpowiada minimalnemu czasowi, jaki powinien wystarczyć dla uzyskania przez studenta wyników nadających się do włączenia do rozprawy magisterskiej.

 

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów

I rok

Nabycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej dla wykonywania zawodu biochemika oraz dla kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biochemii, niezależnie od wybieranego wariantu kształcenia. Program obejmuje większość obowiązkowych zajęć kierunkowych oraz zajęcia  kształcenia ogólnego. 

II rok

Opanowanie specjalistycznej wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych z działów biochemii, niezbędnych do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Program obejmuje pozostałą część zajęć kształcenia kierunkowego, zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych.

 

 

 

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: (1) zaliczenie zajęć określonych w programie studiów, z uwzględnieniem zasad doboru tych zajęć i wymaganej liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym grupom zajęć, (2) przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej, (3) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Praca magisterska ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych z zakresu biochemii. Praca musi zawierać wyniki oryginalnych badań naukowych o charakterze biochemicznym przeprowadzonych przez studenta pod nadzorem jego promotora. Student wybiera temat pracy magisterskiej i promotora do końca pierwszego roku studiów. Promotorem magistranta może być nauczyciel akademicki z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub Wydziału Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub (za zgodą Rady WBBiB) stopniem doktora (adiunkt), prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach pracowni specjalistycznych i pracowni magisterskiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy magisterskiej. Formalne wymagania stawiane pracy magisterskiej, tryb i forma jej oceny przez promotora i recenzenta określane są w odrębnej Uchwale Rady Wydziału dla każdego rocznika studentów.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 22 punktów ECTS (ok. 190 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 11 punktów ECTS (ok. 95 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Filozofia przyrody - kurs dla 1 roku biochemii II stopnia
50 4 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne I
30 3 zaliczenie O
Współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych
35 3 egzamin O
Immobilizowane białka w biochemii analitycznej i stosowanej
55 5 zaliczenie O
Struktura i funkcja makrocząsteczek - metodologia badań
50 5 zaliczenie O
GRUPA A - Specjalistyczne kursy kierunkowe
O
GRUPA E - Uzupełniające kursy specjalistyczne
O

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 22 punktów ECTS (ok. 190 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 11 punktów ECTS (ok. 95 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 zaliczenie O
Bioethics – Advanced course
30 3 zaliczenie O
Biochemiczne mechanizmy regulacji procesów rozwojowych autotrofów
45 4 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne II
30 3 zaliczenie O
GRUPA A - Specjalistyczne kursy kierunkowe
O
GRUPA B - Pracownia specjalistyczna I
O
GRUPA E - Uzupełniające kursy specjalistyczne
O

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 22 punktów ECTS (ok. 190 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 11 punktów ECTS (ok. 95 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
30 2 zaliczenie O
GRUPA A - Specjalistyczne kursy kierunkowe
O
GRUPA C - Pracownia specjalistyczna II
O
GRUPA E - Uzupełniające kursy specjalistyczne
O

Student zobowiązany jest do wybrania po jednej z alternatywnych wersji pracowni specjalistycznych z grupy B i C (łącznie 480 godzin, 25 punktów ECTS), oraz pracowni magisterskiej z grupy D (300 godzin, 20 punktów ECTS). Ponadto, w całym dwuletnim cyklu studiów student jest zobowiązany do wybrania zajęć z grupy A o łącznej minimalnej wartości 22 punktów ECTS (ok. 190 godzin) oraz z grupy E o łącznej maksymalnej wartości 11 punktów ECTS (ok. 95 godzin). Część punktów ECTS z tej ostatniej puli student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach spoza grupy E, prowadzonych na innych kierunkach studiów lub w cyklach wykładów zaproszonych na WBBiB wykładowców zagranicznych - w obu przypadkach wymaga to zgody kierownika kierunku, który oceni czy zajęcia realizują efekty uczenia się dla kierunku biochemia, oraz akceptacji Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB. Student jest zobowiązany do wybrania w ciągu dwuletnich studiów przynajmniej jednego kursu specjalistycznego w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
30 2 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy magisterskiej
30 5 zaliczenie O
GRUPA D - Pracownia magisterska
O
GRUPA E - Uzupełniające kursy specjalistyczne
O