A A A
pl | en

Bioinformatyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: Bioinformatyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) obejmuje (1) przedmioty obowiązkowe (łącznie 42 ECTS); (2) przedmioty do wyboru (co najmniej 20 ECTS do zrealizowania w sem. 1 i 2), (3) pracownię specjalistyczną i dwie magisterskie (łącznie 48 ECTS), (4) praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 ECTS), (5) lektorat języka angielskiego (studenci wybierają poziom - łącznie 5 ECTS). Obszar kształcenia obowiązkowego został zrealizowany w taki sposób, aby odpowiednie przedmioty miały możliwie niewiele prerekwizytów, dzięki czemu studia Bioinformatyka (drugiego stopnia) mogą być oferowane absolwentom możliwie wielu studiów pierwszego stopnia, którzy po rozpoczęciu studiów ciągle mają możliwość nadrobienia braków w wiedzy i umiejętnościach realizując przedmioty wymagane do zrealizowania specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych. W obszarze kształcenia fakultatywnego, przedmioty oferowane studentom zostały podzielone na cztery kategorie:  przedmioty kierunkowe (min. 12 ECTS), przedmioty interdyscyplinarne (zazwyczaj ok. 8 ECTS), przedmioty uzupełniające (max. 3 ECTS) oraz przedmioty humanistyczne i społeczne (co najmniej 2 ECTS). Warto zauważyć, że program studiów daje możliwość wyboru przedmiotów specjalistycznych spoza tej listy. Obszar kształcenia fakultatywnego uzupełniają pracownia specjalistyczna oraz dwie pracownie magisterskie, gdzie studenci pod merytoryczną opieką i nadzorem technicznym doświadczonych dydaktyków i badaczy mogą realizować swoje pasje badawcze związane z bioinformatyką. W planie studiów zawarty jest obowiązkowy przedmiot z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych (Filozofia przyrody i nauki, 3 ECTS) oraz wymóg wyboru innego przedmiotu z tego zakresu za co najmniej 2 ECTS.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora. Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pracy jest zatwierdzony przez Radę Programową studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) najpóźniej do końca 3 semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera praca. Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) obejmuje (1) przedmioty obowiązkowe (łącznie 42 ECTS); (2) przedmioty fakultatywne podzielone na grupy przedmiotów kierunkowych, interdyscyplinarnych, uzupełniających oraz z nauk humanistycznych i społecznych (łącznie 20 ECTS), (3) pracownie specjalizacyjną i dwie magisterskie (łącznie 48 ECTS), (4) praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 ECTS), (5) lektorat języka angielskiego (studenci wybierają poziom (B2+ lub C1) - łącznie 5 ECTS.

Studenci kierunku Bioinformatyka (drugiego stopnia) mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych w semestrach 1, 2 i 3. Kursy fakultatywne zostały podzielone na grupy K1, K2 i K3 (kursy kierunkowe), grupy S1, S2 i S3 (kursy interdyscyplinarne), grupy U1 i U2 (kursy uzupełniające) oraz grupę H2 (kursy z nauk humanistycznych i społecznych). Student w całym cyklu kształcenia musi zrealizować co najmniej 20 ECTS w ramach kursów kierunkowych lub interdyscyplinarnych, przy czym co najmniej 12 ECTS z tej puli musi zostać zrealizowanych w ramach kursów kierunkowych a reszta z kursów interdyscyplinarnych (z grup S1, S2 i S3) albo uzupełniających (z grup U1 i U2, nie więcej niż 3 ECTS). Student na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika studiów i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inne kursy fakultatywne (spoza grup K1-K3, S1-S3 i U1-U2), jednak łączna liczba ECTS zaliczonych na potrzeby zaliczenia fakultatywnych kursów interdyscyplinarnych nie może przekroczyć 3 ECTS. Na potrzebę zaliczenia kursów z grupy H2, student może wybrać dowolny kurs z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu jest przypisany jeden z następujących kodów ISCED: 021x, 022x, 031x oraz 032x (gdzie x to dowolna cyfra).

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora. Studenci wybierają promotora swojej pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru studiów i mogą zmienić swój wybór tylko jeden raz w całym toku studiów nie później jednak niż na początku drugiego roku studiów. Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pisemnej rozprawy jest zatwierdzony przez Radę Programową studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) najpóźniej do końca 3 semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera rozprawa. Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioinformatyka 2
60 5 egzamin O
Biologia strukturalna
60 5 egzamin O
Filogenetyka molekularna
30 2 zaliczenie O
Modelowanie molekularne 2
30 2 zaliczenie O
Next-Generation Sequencing and Data Analysis
30 2 zaliczenie O
Proteomika oparta na spektrometrii mas
30 3 egzamin O
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Grupa L1 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K1 - fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Grupa S1 – fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne
O
Grupa U1 - fakultatywne przedmioty uzupełniające
F

Program studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) obejmuje (1) przedmioty obowiązkowe (łącznie 42 ECTS); (2) przedmioty fakultatywne podzielone na grupy przedmiotów kierunkowych, interdyscyplinarnych, uzupełniających oraz z nauk humanistycznych i społecznych (łącznie 20 ECTS), (3) pracownie specjalizacyjną i dwie magisterskie (łącznie 48 ECTS), (4) praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 ECTS), (5) lektorat języka angielskiego (studenci wybierają poziom (B2+ lub C1) - łącznie 5 ECTS.

Studenci kierunku Bioinformatyka (drugiego stopnia) mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych w semestrach 1, 2 i 3. Kursy fakultatywne zostały podzielone na grupy K1, K2 i K3 (kursy kierunkowe), grupy S1, S2 i S3 (kursy interdyscyplinarne), grupy U1 i U2 (kursy uzupełniające) oraz grupę H2 (kursy z nauk humanistycznych i społecznych). Student w całym cyklu kształcenia musi zrealizować co najmniej 20 ECTS w ramach kursów kierunkowych lub interdyscyplinarnych, przy czym co najmniej 12 ECTS z tej puli musi zostać zrealizowanych w ramach kursów kierunkowych a reszta z kursów interdyscyplinarnych (z grup S1, S2 i S3) albo uzupełniających (z grup U1 i U2, nie więcej niż 3 ECTS). Student na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika studiów i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inne kursy fakultatywne (spoza grup K1-K3, S1-S3 i U1-U2), jednak łączna liczba ECTS zaliczonych na potrzeby zaliczenia fakultatywnych kursów interdyscyplinarnych nie może przekroczyć 3 ECTS. Na potrzebę zaliczenia kursów z grupy H2, student może wybrać dowolny kurs z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu jest przypisany jeden z następujących kodów ISCED: 021x, 022x, 031x oraz 032x (gdzie x to dowolna cyfra).

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora. Studenci wybierają promotora swojej pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru studiów i mogą zmienić swój wybór tylko jeden raz w całym toku studiów nie później jednak niż na początku drugiego roku studiów. Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pisemnej rozprawy jest zatwierdzony przez Radę Programową studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) najpóźniej do końca 3 semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera rozprawa. Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia syntetyczna
45 4 zaliczenie O
Genomika porównawcza
30 2 zaliczenie O
Metabolomika z elementami chemometrii
30 2 zaliczenie O
Metodologia pracy naukowej
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalistyczna
120 8 zaliczenie O
Semiotyka informacji genetycznej
30 2 zaliczenie O
Grupa L2 - obowiązkowy lektorat, student wybiera poziom
O
Grupa K2 – fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Grupa S2 – fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne
O
Grupa U2 - fakultatywne przedmioty uzupełniające
O
Grupa H2 – fakultatywne przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych
O

Program studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) obejmuje (1) przedmioty obowiązkowe (łącznie 42 ECTS); (2) przedmioty fakultatywne podzielone na grupy przedmiotów kierunkowych, interdyscyplinarnych, uzupełniających oraz z nauk humanistycznych i społecznych (łącznie 20 ECTS), (3) pracownie specjalizacyjną i dwie magisterskie (łącznie 48 ECTS), (4) praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 ECTS), (5) lektorat języka angielskiego (studenci wybierają poziom (B2+ lub C1) - łącznie 5 ECTS.

Studenci kierunku Bioinformatyka (drugiego stopnia) mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych w semestrach 1, 2 i 3. Kursy fakultatywne zostały podzielone na grupy K1, K2 i K3 (kursy kierunkowe), grupy S1, S2 i S3 (kursy interdyscyplinarne), grupy U1 i U2 (kursy uzupełniające) oraz grupę H2 (kursy z nauk humanistycznych i społecznych). Student w całym cyklu kształcenia musi zrealizować co najmniej 20 ECTS w ramach kursów kierunkowych lub interdyscyplinarnych, przy czym co najmniej 12 ECTS z tej puli musi zostać zrealizowanych w ramach kursów kierunkowych a reszta z kursów interdyscyplinarnych (z grup S1, S2 i S3) albo uzupełniających (z grup U1 i U2, nie więcej niż 3 ECTS). Student na podstawie pisemnego wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Kierownika studiów i po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inne kursy fakultatywne (spoza grup K1-K3, S1-S3 i U1-U2), jednak łączna liczba ECTS zaliczonych na potrzeby zaliczenia fakultatywnych kursów interdyscyplinarnych nie może przekroczyć 3 ECTS. Na potrzebę zaliczenia kursów z grupy H2, student może wybrać dowolny kurs z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któremu jest przypisany jeden z następujących kodów ISCED: 021x, 022x, 031x oraz 032x (gdzie x to dowolna cyfra).

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora. Studenci wybierają promotora swojej pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru studiów i mogą zmienić swój wybór tylko jeden raz w całym toku studiów nie później jednak niż na początku drugiego roku studiów. Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pisemnej rozprawy jest zatwierdzony przez Radę Programową studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) najpóźniej do końca 3 semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera rozprawa. Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauczanie maszynowe
60 6 egzamin O
Pracownia magisterska 1
300 20 zaliczenie O
Grupa K3 – fakultatywne przedmioty kierunkowe
O
Grupa S3 – fakultatywne przedmioty interdyscyplinarne
O

 

Program studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) obejmuje (1) przedmioty obowiązkowe (łącznie 42 ECTS); (2) przedmioty fakultatywne podzielone na grupy przedmiotów kierunkowych, interdyscyplinarnych, uzupełniających oraz z nauk humanistycznych i społecznych (łącznie 20 ECTS), (3) pracownie specjalizacyjną i dwie magisterskie (łącznie 48 ECTS), (4) praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 ECTS), (5) lektorat języka angielskiego (studenci wybierają poziom (B2+ lub C1) - łącznie 5 ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora. Studenci wybierają promotora swojej pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru studiów i mogą zmienić swój wybór tylko jeden raz w całym toku studiów nie później jednak niż na początku drugiego roku studiów. Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pisemnej rozprawy jest zatwierdzony przez Radę Programową studiów Bioinformatyka (drugiego stopnia) najpóźniej do końca 3 semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera rozprawa. Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia przyrody i nauki
30 3 zaliczenie O
Pracownia magisterska 2
300 20 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy magisterskiej
30 5 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 2 zaliczenie O