A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filozoficzny

Etyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Etyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Filozofia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0223
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia Etyczne II‌ stopnia realizowane są w ścisłej współpracy Instytutu Filozofii UJ - w szczególności Zakładu Badań nad Etyką Zawodową i Zakładu Etyki - z innymi jednostkami UJ. W chwili obecnej są to Wydział Polonistyki (kursy "East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland", "Teoria kultury", "Antropologia kulturowa I i II"), Wydział Prawa i Administracji ("Etyka i bioetyka prawnicza", "Etyczne aspekty prawa", "Seminarium Prawno-Etyczne I i II"), Wydział Historyczny ("Antropologia ciała", "Archeologia śmierci", "Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych I i II") oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii ("Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania", "Etyczne problemy genetyki klinicznej", "Seminarium Interdyscyplinarne z Biofizyki", "Bioetyka - zagadnienia szczegółowe"). W przyszłości możliwa jest kooperacja także z innymi instytucjami. Studenci uczestniczą w czterech modułach interdyscyplinarnych, uczęszczając na kursy prowadzone lub współorganizowane przez jednostki partnerskie (łącznie ponad 50 % punktów ECTS za zajęcia dydaktyczne w trakcie studiów). Pozostałe kursy realizowane są przez wyżej wymienione Zakłady w Instytucie Filozofii. Instytut Filozofii stara się o dostosowanie, w miarę możliwości, harmonogramu zajęć do potrzeb osób pracujących. Program studiów etycznych różni się od kierunków partnerskich tym, że wspólne kursy są wkomponowane w kontekst etyczny. Zatem dalszym celem kursu z antropologii kulturowej nie jest przygotowanie studentów do podjęcia badań w tym zakresie, lecz zintegrowanie wiedzy o antropologii kulturowej z wiedzą etyczną. Analogicznie w przypadku prawa i biotechnologii. Moduł “Antropologia medyczna” obejmuje kursy, które zostaną specjalnie stworzone na potrzeby nowego kierunku oraz, przy okazji, dla przyszłych archeologów. Podobny system modułowy nie powstał do tej pory w UJ. 

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa (magisterska), egzamin dyplomowy (magisterski)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland
30 3 zaliczenie O
Teoria kultury
30 3 zaliczenie O
Antropologia kulturowa I
30 3 zaliczenie O
Antropologia kulturowa II
30 3 zaliczenie O
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 egzamin O
Etyczne aspekty prawa
15 1 zaliczenie O
Seminarium Prawno-Etyczne I
45 4 zaliczenie O
Seminarium Prawno-Etyczne II
15 2 zaliczenie O
Seria II: Antropologia filozoficzna
60 6 egzamin F
Seria III: Współczesna etyka filozoficzna
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues
45 6 zaliczenie F
Seria IV: Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
60 6 egzamin F
Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia kultury
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka wolnego rynku
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z filozofii człowieka
60 6 egzamin F
Seria IV: Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka mediów
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Argumenty bioetyki
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki
30 3 zaliczenie F
Tutorial I/1
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/2
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/3
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/4
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/5
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/6
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/7
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/8
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/9
20 2 zaliczenie F
Etyka A
60 6 egzamin F
Etyka B
60 6 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland
30 3 zaliczenie O
Teoria kultury
30 3 zaliczenie O
Antropologia kulturowa I
30 3 zaliczenie O
Antropologia kulturowa II
30 3 zaliczenie O
Etyka i bioetyka prawnicza
45 6 egzamin O
Etyczne aspekty prawa
15 1 zaliczenie O
Seminarium Prawno-Etyczne I
45 4 zaliczenie O
Seminarium Prawno-Etyczne II
15 2 zaliczenie O
Seria I: Systematyczne wprowadzenie do etyki
60 6 zaliczenie F
Seria I: Wprowadzenie do etyki
60 6 zaliczenie F
Seria II: Metaetyka
60 6 egzamin F
Seria III: Bioetyka
60 6 zaliczenie F
Seria III: Współczesna etyka filozoficzna
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues
45 6 zaliczenie F
Seria IV: Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
60 6 egzamin F
Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia kultury
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka wolnego rynku
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z filozofii człowieka
60 6 egzamin F
Seria IV: Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka mediów
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Argumenty bioetyki
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki
30 3 zaliczenie F
Tutorial I/1
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/2
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/3
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/4
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/5
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/6
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/7
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/8
20 2 zaliczenie F
Tutorial I/9
20 2 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia ciała
30 3 zaliczenie O
Archeologia śmierci
30 3 zaliczenie O
Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych I
30 3 zaliczenie O
Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych II
30 3 zaliczenie O
Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania
30 3 zaliczenie O
Etyczne problemy genetyki klinicznej
30 3 zaliczenie O
Seminarium interdyscyplinarne z biofizyki
30 3 zaliczenie O
Bioetyka - zagadnienia szczegółowe
30 3 zaliczenie O
Lektorat języka nowożytnego
60 2 zaliczenie O
Seria IV: Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues
45 6 zaliczenie F
Seria IV: Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
60 6 egzamin F
Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia kultury
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka wolnego rynku
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z filozofii człowieka
60 6 egzamin F
Seria IV: Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka mediów
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Argumenty bioetyki
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki
30 3 zaliczenie F
Tutorial II/10
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/11
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/12
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/13
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/14
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/15
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/16
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/17
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/18
20 2 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia ciała
30 3 zaliczenie O
Archeologia śmierci
30 3 zaliczenie O
Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych I
30 3 zaliczenie O
Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych II
30 3 zaliczenie O
Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania
30 3 zaliczenie O
Etyczne problemy genetyki klinicznej
30 3 zaliczenie O
Seminarium interdyscyplinarne z biofizyki
30 3 zaliczenie O
Bioetyka - zagadnienia szczegółowe
30 3 zaliczenie O
Lektorat języka nowożytnego
60 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie (w formie uzgodnionej z promotorem pracy magisterskiej), kończące się złożeniem pracy magisterskiej
60 26 zaliczenie O
Seria IV: Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kant's Philosophy of Religion: Selected Issues
45 6 zaliczenie F
Seria IV: Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii
60 6 egzamin F
Seria IV: Wola, dobrowolność, wolny wybór. Średniowieczny dyskurs o wolności
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Sumienie i syndereza jako podstawowe instancje życia moralnego w średniowiecznej refleksji etycznej
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia kultury
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka wolnego rynku
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia religii - wybrane aspekty
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z filozofii człowieka
60 6 egzamin F
Seria IV: Historia marksizmu: filozofia i utopia
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
60 6 egzamin F
Seria IV: Etyka mediów
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Filozofia w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
30 3 zaliczenie F
Seria IV: Argumenty bioetyki
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej
60 6 zaliczenie F
Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki
30 3 zaliczenie F
Tutorial II/10
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/11
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/12
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/13
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/14
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/15
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/16
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/17
20 2 zaliczenie F
Tutorial II/18
20 2 zaliczenie F