A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

krytyka literacka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: krytyka literacka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Zdecydowana większość zajęć jest realizowana w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, zaliczamy praktyki (1 ECTS) oraz przygotowanie i obronę pracy magisterskiej w ramach „Seminarium magisterskiego”. Samodzielna praca studenta (bez kontaktu z nauczycielem akademickim) w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie koncepcji pracy, opracowanie bibliografii, napisanie rozprawy liczącej zwyczajowo między 60 a 100 stron, wprowadzenie poprawek promotora i przygotowanie ostatecznej wersji do recenzji i obrony.
Student kierunku ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie studiów: seminarium magisterskie, język obcy nowożytny, kurs w języku obcym. W każdym semestrze studiów przewidziano także zajęcia do wyboru w ramach bloków opcji tematycznych do zrealizowania w wymiarze 120 godzin w każdym semestrze I roku (łącznie 240 godzin / 24 ECTS) oraz w wymiarze 90 godzin w każdym semestrze II roku (łącznie 90 godzin /18 ECTS). Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną.

Ukończenie studiów

Zaliczenie wszystkich zajęć, obowiązujacych w programie studiów (w formie określonej w sylabusach poszczególnych przedmiotów). Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

* W programie  I roku studiów przewidziano oprócz zajęć fakultatywnych zajęcia do wyboru w ramach  bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w wymiarze 120 godzin.  W ramach I roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych -  łącznie 240 godzin / 24 ECTS.  Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną DO WYBORU dwa z trzech bloków po 120 godzin: 

 I.OBIEGI I INSTYTUCJE KULTURY 1. warsztaty redakcyjne (30). 2. instytucje kultury i organizacja życia literackiego (30). 3.Krytyka w nowych mediach. Strategie promocyjne (30). 4.  Wstęp do zarządzania w sektorze kultury (30. 

 II.PRAKTYKI INTERPRETACJI 1. Poetyka z elementami interpretacji (30).  2. Krytyka feministyczna (30). 3. Współczesna krytyka wobec dawniejszej literatury (30). 4. Tradycje poetyckie XX i XXI wieku. Interpretacje (30)  

 III. KULTURA POPULARNA 1. krytyka filmowa (30).  2. muzyka popularna (30).  3. kultura popularna (30). 4. problemy współczesnej telewizji (30). 

 

*W programie studiów dla II roku przewidziano zajęcia do wyboru w ramach bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w  wymiarze 90 godzin. W ramach II roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych - łącznie 180 godzin /18 ECTS). Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną. DO WYBORU dwa z trzech bloków po 90 godzin:  

 I.GATUNKI. KONWENCJE. OBIEGI 1. krytyka seriali (30) WARSZTATY 2. cyfrowe obiegi kultury (30). 3. literatura popularna (30). 

II. KRYTYKA I PERFORMATYWNOŚĆ 1. krytyka teatralna (30) WARSZTATY. 2. performatywność kultury współczesnej (30). 3. krytyka gier (30).  

III.TRAJEKTORIE NOWOCZESNOŚCI 1. krytyka artystyczna /estetyki (30) WARSZTATY. 2. konceptualizacje (30). 3. rewolucje (30).  

 

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i  jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    **  

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia polskiej krytyki literackiej
30 2 zaliczenie O
Warsztaty krytycznoliterackie
30 3 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku
60 5 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
*GRUPA A - BLOK ZAJĘĆ: OBIEGI I INSTYTUCJE KULTURY
F
*GRUPA B - BLOK ZAJĘĆ: PRAKTYKI INTERPRETACJI
F
*GRUPA C - BLOK ZAJĘĆ: KULTURA POPULARNA
F

* W programie  I roku studiów przewidziano oprócz zajęć fakultatywnych zajęcia do wyboru w ramach  bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w wymiarze 120 godzin.  W ramach I roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych -  łącznie 240 godzin / 24 ECTS.  Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną DO WYBORU dwa z trzech bloków po 120 godzin: 

 I.OBIEGI I INSTYTUCJE KULTURY 1. warsztaty redakcyjne (30). 2. instytucje kultury i organizacja życia literackiego (30). 3.Krytyka w nowych mediach. Strategie promocyjne (30). 4.  Wstęp do zarządzania w sektorze kultury (30. 

 II.PRAKTYKI INTERPRETACJI 1. Poetyka z elementami interpretacji (30).  2. Krytyka feministyczna (30). 3. Współczesna krytyka wobec dawniejszej literatury (30). 4. Tradycje poetyckie XX i XXI wieku. Interpretacje (30)  

 III. KULTURA POPULARNA 1. krytyka filmowa (30).  2. muzyka popularna (30).  3. kultura popularna (30). 4. problemy współczesnej telewizji (30). 

 

*W programie studiów dla II roku przewidziano zajęcia do wyboru w ramach bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w  wymiarze 90 godzin. W ramach II roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych - łącznie 180 godzin /18 ECTS). Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną. DO WYBORU dwa z trzech bloków po 90 godzin:  

 I.GATUNKI. KONWENCJE. OBIEGI 1. krytyka seriali (30) WARSZTATY 2. cyfrowe obiegi kultury (30). 3. literatura popularna (30). 

II. KRYTYKA I PERFORMATYWNOŚĆ 1. krytyka teatralna (30) WARSZTATY. 2. performatywność kultury współczesnej (30). 3. krytyka gier (30).  

III.TRAJEKTORIE NOWOCZESNOŚCI 1. krytyka artystyczna /estetyki (30) WARSZTATY. 2. konceptualizacje (30). 3. rewolucje (30).  

 

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i  jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia polskiej krytyki literackiej
30 3 egzamin O
Warsztaty krytycznoliterackie
30 3 zaliczenie O
30 1 egzamin O
Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku
30 3 zaliczenie O
Teoria kultury
30 2 zaliczenie O
Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku
30 2 zaliczenie O
Współczesna literatura światowa
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
*GRUPA A - BLOK ZAJĘĆ: OBIEGI I INSTYTUCJE KULTURY
F
*GRUPA B - BLOK ZAJĘĆ: PRAKTYKI INTERPRETACJI
F
*GRUPA C - BLOK ZAJĘĆ: KULTURA POPULARNA
F

 

* W programie  I roku studiów przewidziano oprócz zajęć fakultatywnych zajęcia do wyboru w ramach  bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w wymiarze 120 godzin.  W ramach I roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych -  łącznie 240 godzin / 24 ECTS.  Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną DO WYBORU dwa z trzech bloków po 120 godzin: 

 I.OBIEGI I INSTYTUCJE KULTURY 1. warsztaty redakcyjne (30). 2. instytucje kultury i organizacja życia literackiego (30). 3.Krytyka w nowych mediach. Strategie promocyjne (30). 4.  Wstęp do zarządzania w sektorze kultury (30. 

 II.PRAKTYKI INTERPRETACJI 1. Poetyka z elementami interpretacji (30).  2. Krytyka feministyczna (30). 3. Współczesna krytyka wobec dawniejszej literatury (30). 4. Tradycje poetyckie XX i XXI wieku. Interpretacje (30)  

 III. KULTURA POPULARNA 1. krytyka filmowa (30).  2. muzyka popularna (30).  3. kultura popularna (30). 4. problemy współczesnej telewizji (30). 

 

*W programie studiów dla II roku przewidziano zajęcia do wyboru w ramach bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w  wymiarze 90 godzin. W ramach II roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych - łącznie 180 godzin /18 ECTS). Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną. DO WYBORU dwa z trzech bloków po 90 godzin:  

 I.GATUNKI. KONWENCJE. OBIEGI 1. krytyka seriali (30) WARSZTATY 2. cyfrowe obiegi kultury (30). 3. literatura popularna (30). 

II. KRYTYKA I PERFORMATYWNOŚĆ 1. krytyka teatralna (30) WARSZTATY. 2. performatywność kultury współczesnej (30). 3. krytyka gier (30).  

III.TRAJEKTORIE NOWOCZESNOŚCI 1. krytyka artystyczna /estetyki (30) WARSZTATY. 2. konceptualizacje (30). 3. rewolucje (30).  

 

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i  jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty krytycznoliterackie
30 3 zaliczenie O
Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku
30 3 egzamin O
Współczesna literatura światowa
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie O
Praktyki
30 1 zaliczenie O
** GRUPA D - BLOK ZAJĘĆ: GATUNKI KONWENCJE OBIEGI
F
** GRUPA E - BLOK ZAJĘĆ: KRYTYKA I PERFORMATYWNOŚĆ
F
** GRUPA F - BLOK ZAJĘĆ: TRAJEKTORIE NOWOCZESNOŚCI
F
Grupa G : Kurs w języku obcym
O

* W programie  I roku studiów przewidziano oprócz zajęć fakultatywnych zajęcia do wyboru w ramach  bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w wymiarze 120 godzin.  W ramach I roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych -  łącznie 240 godzin / 24 ECTS.  Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną DO WYBORU dwa z trzech bloków po 120 godzin: 

 I.OBIEGI I INSTYTUCJE KULTURY 1. warsztaty redakcyjne (30). 2. instytucje kultury i organizacja życia literackiego (30). 3.Krytyka w nowych mediach. Strategie promocyjne (30). 4.  Wstęp do zarządzania w sektorze kultury (30. 

 II.PRAKTYKI INTERPRETACJI 1. Poetyka z elementami interpretacji (30).  2. Krytyka feministyczna (30). 3. Współczesna krytyka wobec dawniejszej literatury (30). 4. Tradycje poetyckie XX i XXI wieku. Interpretacje (30)  

 III. KULTURA POPULARNA 1. krytyka filmowa (30).  2. muzyka popularna (30).  3. kultura popularna (30). 4. problemy współczesnej telewizji (30). 

 

*W programie studiów dla II roku przewidziano zajęcia do wyboru w ramach bloków opcji tematycznych do zrealizowania obowiązkowo w formie całościowego bloku tematycznego w  wymiarze 90 godzin. W ramach II roku student jest zobowiązany do zrealizowania dwóch bloków tematycznych - łącznie 180 godzin /18 ECTS). Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z krytyką współczesną. DO WYBORU dwa z trzech bloków po 90 godzin:  

 I.GATUNKI. KONWENCJE. OBIEGI 1. krytyka seriali (30) WARSZTATY 2. cyfrowe obiegi kultury (30). 3. literatura popularna (30). 

II. KRYTYKA I PERFORMATYWNOŚĆ 1. krytyka teatralna (30) WARSZTATY. 2. performatywność kultury współczesnej (30). 3. krytyka gier (30).  

III.TRAJEKTORIE NOWOCZESNOŚCI 1. krytyka artystyczna /estetyki (30) WARSZTATY. 2. konceptualizacje (30). 3. rewolucje (30).  

 

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i  jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ 

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie 2
30 17 zaliczenie O
Praktyki
30 1 zaliczenie O
** GRUPA D - BLOK ZAJĘĆ: GATUNKI KONWENCJE OBIEGI
F
** GRUPA E - BLOK ZAJĘĆ: KRYTYKA I PERFORMATYWNOŚĆ
F
** GRUPA F - BLOK ZAJĘĆ: TRAJEKTORIE NOWOCZESNOŚCI
F
GRUPA G: Kurs w języku obcym
O