A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Polonistyki

polonistyka antropologiczno-kulturowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: polonistyka antropologiczno-kulturowa
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie ze studentami w wymiarze 1024 godzin i 120 punktów ECTS. Obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 544 godzin i 45 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne wymiarze 480 godzin i 75 punktów ECTS (w tym seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin i 36 punktów ECTS)

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymagania dotyczące prac dyplomowych dla II stopnia studiów określone są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Wydziału Polonistyki UJ w zakładce Nauka > Jakość kształcenia > Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realizuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs.OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gry i rytuały komunikacyjne
30 3 zaliczenie O
Kulturowa teoria literatury
30 4 zaliczenie O
Antropologia nowoczesności-konwersatorium
30 3 zaliczenie O
Antropologia nowoczesności-wykład
30 2 egzamin O
Współczesne praktyki wiedzy
30 3 zaliczenie O
Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną - wykład
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną - ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Grupa C: Opcja historycznoliteracka
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kulturowa teoria literatury-wykład
30 3 egzamin O
Kulturowa teoria literatury-konwersatorium
30 4 zaliczenie O
Gry i rytuały komunikacyjne
30 3 egzamin O
Współczesne praktyki wiedzy
30 3 egzamin O
Interpretacja dzieła filmowego
30 2 zaliczenie O
Warsztaty krytyczne
30 2 zaliczenie O
Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie O
30 1 egzamin O
Grupa C: Opcja historycznoliteracka
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia słowa
30 3 zaliczenie O
Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-wykład
30 3 egzamin O
Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-konwersatorium
30 4 zaliczenie O
Główne problemy estetyki współczesnej
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie O
GRUPA A: Opcja
O
GRUPA B: Kurs w języku obcym
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku studiów.Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia słowa
30 3 egzamin O
Teoria kultury
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 2
30 15 zaliczenie O
GRUPA B: Kurs w języku obcym
O
GRUPA A: Opcja
O