A A A
pl | en

Politologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Politologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: analiza polityki oraz polityka i media. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim).  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia i etyka polityki
45 5 egzamin O
Historia instytucji politycznych
30 3 egzamin O
Metodologia badań politologicznych
30 3 zaliczenie O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów kierunkowych
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim).  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria polityki
45 5 egzamin O
Polityki europejskie
30 3 egzamin O
Statystyka i demografia
30 3 zaliczenie O
Polska debata polityczna
30 3 zaliczenie O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim).  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia polityki
45 5 egzamin O
Prawo UE
30 3 egzamin O
Decydowanie polityczne
30 3 egzamin O
Psychologia polityki
30 3 egzamin O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów kierunkowych
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 

 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim).  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze letnim). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawa i wolności człowieka
30 3 egzamin O
Ruchy społeczne
30 3 egzamin O
Komunikowanie polityczne
30 3 zaliczenie O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Analiza polityki
Ścieżka: Polityka i media