A A A
pl | en

Relacje międzykulturowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Relacje międzykulturowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki socjologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji - Relacje międzykulturowe w turystyce, Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych. Wybór jednej ze specjalizacji następuje podczas wpisu na studia, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie I i II roku studiów. Należy realizować wszystkie 7 modułów wybranej specjalizacji. Moduły specjalizacyjne mogą być uruchamiane co dwa lata dla grup łączonych ze studentów I i II roku danej specjalizacji. W ramach modułów fakultatywnych, oprócz zajęć seminaryjnych i lektoratu drugiego języka obcego, należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Ukończenie studiów

 

Uzyskanie 120 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i praktyk zawodowych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne problemy relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Antropologia kultury współczesnej
30 4 egzamin O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym
30 4 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi
45 5 egzamin O
Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa
30 4 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne problemy relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Antropologia kultury współczesnej
30 4 egzamin O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym
30 4 egzamin O
30 4 egzamin O
Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi
45 5 egzamin O
Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa
30 4 egzamin O
Proseminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
30 3 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Relacje międzykulturowe Afryki
30 4 egzamin O
Relacje międzykulturowe Ameryk
30 4 egzamin O
Relacje międzykulturowe Azji
30 4 egzamin O
Relacje międzykulturowe Europy
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Relacje międzykulturowe Afryki
30 4 egzamin O
Relacje międzykulturowe Ameryk
30 4 egzamin O
Relacje międzykulturowe Azji
30 4 egzamin O
Relacje międzykulturowe Europy
30 4 egzamin O
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 6 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA