A A A
pl | en

rosjoznawstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: rosjoznawstwo
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych : a/ w pierwszym semestrze - Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej;  b/ w drugim semestrze - Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 9 przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne społeczeństwo rosyjskie
30 4 egzamin O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
30 3 zaliczenie O
Współczesna Białoruś- społeczeństwo, gospodarka, pamięć historyczna
30 3 zaliczenie O
Edukacja i nauka w Rosji
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
60 3 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Życie polityczne współczesnej Rosji
30 4 egzamin O
Polityka gospodarcza Rosji i stosunki handlowe z partnerami zagranicznymi
30 4 zaliczenie O
Idee i doktryny współczesnej Rosji
30 3 zaliczenie O
Runet i komunikacja sieciowa w Rosji
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
60 3 egzamin O
Proseminarium magisterskie
30 3 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Emigracja rosyjska
30 3 zaliczenie O
Współczesna literatura rosyjska
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
60 3 zaliczenie O
Деловая речь
30 3 zaliczenie O
Rosyjska inteligencja
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne beda uruchomione w danym roku akademickim. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Вероисповедования и религиозная жизнь современной России
30 4 zaliczenie O
Kino, teatr i popkultura w Rosji
30 3 zaliczenie O
Public i media relations w Rosji
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
60 3 egzamin O
Деловая речь
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Prawo autorskie
10 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O