A A A
pl | en

stosunki międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: stosunki międzynarodowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: studia strategiczne oraz studia globalne i regionalne. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po trzy w semestrze), dwa kursy ogólnoinsytutowe, w tym 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, dwa kursy ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku. 

Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesny system międzynarodowy
30 3 egzamin O
Współczesne teorie stosunków międzynarodowych
30 3 zaliczenie O
Idee polityczne współczesnego świata
45 4 egzamin O
Warsztat badawczy z zakresu stosunków międzynarodowych
20 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Ścieżka: Studia strategiczne

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po trzy w semestrze), dwa kursy ogólnoinsytutowe, w tym 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, dwa kursy ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku. 

Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Globalizacja i regionalizacja
60 5 egzamin O
Ekonomia rozwoju
45 4 egzamin O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Język obcy
30 2 egzamin O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Ścieżka: Studia strategiczne

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po trzy w semestrze), dwa kursy ogólnoinsytutowe, w tym 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, dwa kursy ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku. 

Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
30 3 egzamin O
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
60 5 egzamin O
Prawo Unii Europejskiej
45 4 egzamin O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Ścieżka: Studia strategiczne

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po trzy w semestrze), dwa kursy ogólnoinsytutowe, w tym 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.  

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, dwa kursy ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 kurs w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku. 

Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
30 3 egzamin O
Międzynarodowe rynki finansowe
30 3 egzamin O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Ścieżka: Studia strategiczne