A A A
pl | en

studia europejskie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: studia europejskie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program jest realizowany w ciągu 4 semestrów zajęć, obejmuje 745 godzin. W trakcie studiów - po pierwszym semestrze - studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: 1) Ekspert zjawisk i procesów, 2) Ekspert organizacji społecznych, 3) Ekspert dyplomacji publicznej i kulturowej. W związku z powyższym podczas I semestru studenci będa realizowali kursy podstawowe dotyczące ochrony własności intelektualnej, treści oznaczających wybór 3 z 6 oferowanych kursów oraz tutorial, którego zadaniem będzie wprowadzenie studentów w specyfikę europeistycznych studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Od semstru 2 będa z kolei realizować jedną ze specjalności, kursy do wyboru a także seminarium magisterskie.

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów jest osiągnięcie minimalnej, określonej w programie, liczby punktów ECTS (120), złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie egzaminu dyplomowego na ocenę pozytywną. Na końcową ocenę na dyplomie składają się takie elementy jak:
1) ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 3/8 końcowej oceny;
2) ocena z egzaminu dyplomowego, stanowiąca 1/8 końcowej oceny;
3) średnia ważona z całego toku studiów, która stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
10 1 egzamin O
Tutorial
15 1 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Moduł zajęć w języku obcym
30 5 egzamin O
grupa 1
O
grupa 2
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Moduł zajęć w języku obcym
30 5 egzamin O
grupa 2
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
grupa 2
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 18 zaliczenie O
Wyjazd studyjny
30 5 zaliczenie O
30 8 egzamin O
grupa 2
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW