A A A
pl | en

European Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: European Studies
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program jest zróżnicowany, co wynika z umów konsorcyjnych zawartych przez Uniwersytet Jagielloński. Zawiera sześć ścieżek specjalizacyjnych: 1) Unia Europejska, 2) Europa Środkowo-Wschodnia, 3) Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Eurazja, 4) Europa Środkowo-Wschodnia: ścieżka badawcza, 5) Europeizacja i rządy prawa, 6) Studia o Holokauście i totalitaryzmach (specjalność). Każda z nich posiada swoją specyfikę, odnoszącą się albo do zagadnień, albo do poszczególnych obszarów/regionów. Wspólny rdzeń stanowią zagadnienia związane z kontynentem europejskim, w tym z Unią Europejską. Poza tym w ramach studiów oferownane są podwójne dyplomy z uniwersytetatmi w Padwie i Strasburgu, opierające się na wymianie studentów (polscy studenci spędzają rok w Padwie lub Strasbourgu, a studenci z tych uczelni przyjeżdżają na UJ). Podobnie funkcjonują programy double degree z Catholic University of Portugal oraz uniwersytetem w Kobe, gdzie uczestnik programu spędza rok w każdej z uczelni, wypełniając wymogi obu programów przez nie oferowanych, i otrzymuje podwójny dyplom. Programy konsorcyjne: Program Euroculture organizowany jest w ramach grantu Erasmus Mundus, prowadzony przez konsorcjum 8 uniwersytetów europejskich oraz 4 uniwersytetów pozaeuropejskich. Student wybiera ścieżkę mobilności pomiędzy dwoma lub trzema uczelniami z konsorcjum (w tym UJ). W zależności od wybranej ścieżki mobilności, student uzyskuje joint lub double degree. Podobnie jest w programe CEERES, organizowanym w ramach grantu Erasmus Mundus, prowadzonym przez konsorcjum 8 uniwersytetów, koordynowanym przez uniwersytety w Glasgow i Tartu. Student spędza pierwszy rok studiów w Tartu i w Glasgow, następnie wybiera jeden z uniwersytetów partnerskich (w tym UJ), w drugim roku studiów. Student dostaje trzy dyplomy z każdej z ww. uczelni (multiple degree). Program European Politics & Society jest także programem Erasmus Mundus, prowadzonym przez konsorcjum 4 uniwersytetów koordynowanych przez Uniwersytet Karola w Pradze. Student wybiera ścieżkę mobilności do trzech z czterech uczelni w konsorcjum i otrzymuje Joint Degree. Program IMESS realizowany jest przez konsorcjum 8 uniwersytetów i koordynowany przez University College London, gdzie student spędza pierwszy rok, natomiast w drugim roku wybiera jedną z uczelni partnerskich. Program zakończony jest dyplomem double degree. Szczegółowe wymogi poszczególnych programów: International Masters in Central and East European, Russian and Eurasian Studies

W programie IMCEERES student spędza pierwszy semestr I roku w Uniwersytecie w Tartu, następnie drugi semestr I roku w Uniwersytecie w Glasgow, a w II roku wybiera jedną z uczelni w konsorcjum. Jeśli student wybierze Uniwersytet Jagielloński, w II roku zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (1 lub 10 ECTS); 2. Foreign and International Relations in CEE (10 ECTS – jedynie jeśli student w I roku nie zaliczył modułu „The Geopolitics of Central Europe” w Glasgow); 3. Seminarium i pracy magisterskiej za 30 ECTS; 4. Praktyk studenckich za 6 ECTS. Student może opcjonalnie wybrać język obcy za maximum 6 ECTS. Pozostałe punkty do wypełnienia wymogu 60 ECTS w II roku studiów student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies: Ścieżka CEERES (Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Eurazja) po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelniach partnerskich. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.

The European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme

W programie EPS student spędza pierwszy semestr I roku w Uniwersytecie Karola w Pradze, następnie może spędzić drugi semestr I roku w Uniwersytecie Jagiellońskim lub w Uniwersytecie w Lejdzie. W II roku student wybiera jedną z czterech uczelni w konsorcjum (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Barcelonie lub Uniwersytet w Lejdzie). Student, który spędza drugi semestr I roku w UJ zobligowany jest do zaliczenia: 1. Introduction to EU Finances (5 ECTS), 2. EU Administration, Justice and Home Affairs (5 ECTS), 3. Metodologii (5 ECTS), 4. Lektoratu języka obcego (5 ECTS). Pozostałe kursy do wypełnienia wymogu min. 30 ECTS w semestrze student wybiera z kursów fakultatywnych i opcjonalnych dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Student spędzający II rok studiów w UJ zobligowany jest do zaliczenia 1. Seminarium i pracy magisterskiej (30 ECTS), 2. Praktyk (15 ECTS). Pozostałe kursy do wypełnienia wymogu min. 30 ECTS w semestrze student wybiera z kursów fakultatywnych i opcjonalnych dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelniach partnerskich. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.


International Masters in Economy, State and Society with Reference to Central and Eastern Europe (IMESS)

W programie IMESS student spędza pierwszy rok w University College London, a drugi rok w jednej z uczelni konsorcjum. Jeśli student wybierze Uniwersytet Jagielloński, w II roku zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (0 lub 9 ECTS), 2. Języka obcego (7,5 lub 12 ECTS), seminarium magisterskiego za 30 ECTS. Pozostałe punkty do 60 ECTS student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć program student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.


Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Padwie

W double degree z Uniwersytetem w Padwie student spędza I rok studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, a II rok studiów w Uniwersytecie w Padwie. W IE UJ w Krakowie studenci wybierają specjalizację 1. Europejska integracja polityczna; 2. UE w świecie; problemy wewnętrzne i międzynarodowe, natomiast na uniwersytecie w Padwie mają do wyboru dwie specjalizacje: 1. Global Communication Policies 2) European Policies. W I roku student zobligowany jest do zaliczenia: 1) European Civilisation (10 ECTS), 2) EU Institutions and Decision-Making Process (10 ECTS), 3) Democracy, Identity and Civil Society in CEE (5 ECTS), 4) Foreign & Security Policy (10 ECTS), 5) Europeanisation and Transformation of Collective Identities (10 ECTS), 6) Seminarium magisterskie (5 ECTS), oraz opcjonalnie lektorat z języka polskiego (studenci z Padwy). Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.


Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Strasburgu

W double degree z Uniwersytetem w Strasburgu student spędza I rok studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, a II rok studiów w Uniwersytecie w Strasbourgu. Student zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (10 ECTS), 2. EU Administration, Justice and Home (10 ECTS), 3. European Integration Theory & Practice (5 ECTS) 4. Democracy, Identity and Civil Society in CEE (5 ECTS) LUB Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective (5 ECTS), 5. Seminarium magisterskie (18 ECTS). Pozostałe punkty do wypełnienia wymogu 60 ECTS w I roku studiów student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies, po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.


Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Universidade Catolica Portuguesa.

MA in European Studies / MA in Governance, Leadership and Democracy Studies to magisterskie studia prowadzone z Universidade Catolica Portuguesa. Student może rozpocząć program wedle własnego wyboru albo w Krakowie albo w Lizbonie, kontynuując w kolejnym roku na uniwersytecie partnerskim. Student zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (10 ECTS), 2. Języka obcego (12 ECTS), seminarium magisterskiego za 33 ECTS , dwa kurs specjalizacyjne (10 ECTS) i jeden metodologiczny (5 ECTS). Pozostałe punkty student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 126 ECTS.
 

Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Kobe.

W Double Degree Master's Programme in Law and Politics (Kobe University) i European Studies (Jagiellonian University) student zobligowany jest do wybrania jednej z trzech ścieżek w ramach kierunku European Studies: EU Studies, Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe, lub Central and Eastern European Studies, oraz wypełnienia jej wymogów. Studenci I roku studiów zaliczają w UJ seminarium magisterskie za 10 ECTS, a w II roku uzupełniają drugą część seminarium na Uniwersytecie w Kobe. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów lub kursów i praktyki w wymiarze minimum 120 punktów ECTS, w tym kursów wskazanych w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest zaliczenie seminarium dyplomowego oraz napisanie pracy dyplomowej a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

In their first year of study each student must complete the following mandatory courses: 

– European Civilisation 

– one seminar from the ‘Academic Skills’ group 

– one subject from the ‘Methodology’ group (in the case of the Central and Eastern European StudiesResearch Tracktwo subjects from the 'Methodologygroup) 

– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group. 

 

 Over the course of their studieseach student must complete: 

– an MA seminar from the 'Masters Seminargroup in the 2nd, 3rd, and 4th semesters of their studies 

– subjects from the group of 'European Studies courses' with a total of 20 ECTS. The management of the Institute indicates which subjects from the group of 'European Studies courseswill be launched in a given academic year. 

 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Civilisation
60 10 exam O
Academic Skills
O
European Studies courses
O
Language course
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
Central and Eastern European Studies: Research Track
EU Studies
Euroculture
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems

In their first year of study each student must complete the following mandatory courses: 

– European Civilisation 

– one seminar from the ‘Academic Skills’ group 

– one subject from the ‘Methodology’ group (in the case of the Central and Eastern European StudiesResearch Tracktwo subjects from the 'Methodologygroup) 

– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group. 

 

 Over the course of their studieseach student must complete: 

– an MA seminar from the 'Masters Seminargroup in the 2nd, 3rd, and 4th semesters of their studies 

– subjects from the group of 'European Studies courses' with a total of 20 ECTS. The management of the Institute indicates which subjects from the group of 'European Studies courseswill be launched in a given academic year. 

 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Language course
O
Master Seminar
O
Methodology
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
Central and Eastern European Studies: Research Track
EU Studies
Euroculture
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems
Over the course of their studieseach student must complete: 

– an MA seminar from the 'Masters Seminargroup in the 2nd, 3rd, and 4th semesters of their studies 

– subjects from the group of 'European Studies courses' with a total of 20 ECTS. The management of the Institute indicates which subjects from the group of 'European Studies courseswill be launched in a given academic year. 

 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Master Seminars
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
Central and Eastern European Studies: Research Track
EU Studies
Euroculture
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems
Over the course of their studieseach student must complete: 

– an MA seminar from the 'Masters Seminargroup in the 2nd, 3rd, and 4th semesters of their studies 

– subjects from the group of 'European Studies courses' with a total of 20 ECTS. The management of the Institute indicates which subjects from the group of 'European Studies courseswill be launched in a given academic year. 

 

Furthermoreover the course of their studieseach student must fulfil the requirements specific to their selected Track. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
European Studies courses
O
Master Seminars
O
Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Central and Eastern European Studies
Central and Eastern European Studies: Research Track
EU Studies
Euroculture
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems