A A A
pl | en

Studia azjatyckie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia azjatyckie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. Student przygotowuje także pracę magisterską z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii). W odniesieniu do lektoratu Student ma konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym (tzn. należy utrzymać kolejność poziomów, przy możliwości rozpoczęcia nauki dowolnie wg. umiejętności na 1 języku orientalnym.

Ukończenie studiów

Uzyskanie 123 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 4 przedmioty fakultatywne tym: 2 przedmioty fakultatywne w języku angielskim, jeden kurs ekspercki i jeden przedmiot z listy fakultetów po polsku

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia nauk społecznych
30 5 egzamin O
Prawo autorskie
10 1 egzamin O
4 - zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 7 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 zaliczenie F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 4 przedmioty fakultatywne tym: 2 przedmioty fakultatywne w języku angielskim, jeden kurs ekspercki i jeden przedmiot z listy fakultetów po polsku

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do studiów azjatyckich
30 6 egzamin O
Stosunki międzynarodowe w Azji
30 6 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 7 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 zaliczenie F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 8 przedmiotów fakultatywnych w tym: 2 kursy eksperckie, 1 przedmiot fakultatywny po angielsku i 5 przedmiotów fakultatywnych w j. polskim

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 7 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 zaliczenie F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia azjatyckie student powinien zrealizować min. 8 przedmiotów fakultatywnych w tym: 2 kursy eksperckie, 1 przedmiot fakultatywny po angielsku i 5 przedmiotów fakultatywnych w j. polskim

 

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (2 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 63 punkty ECTS zdobywane w ramach zajęć fakultatywnych, min. 41 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym 6 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II roku i 18 punktów w ramach kursów eksperckich

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 7 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Warsztaty analizy tekstów naukowych
30 3 zaliczenie F
Grupa zajęć specjalizacyjnych - kursy eksperckie
O