A A A
pl | en

International Relations

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: International Relations
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 1
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w ramach konsorcjum Visegrad Network for Research and Academic Mobility (VNDREAM) zakłada realizację wspólnego curriculum w czterech uczelniach partnerskich w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalizacja Europe from Visegrad Perspective. Uczestnicy tego programu studiów realizują jego zakres we wszystkich uczelniach partnerskich, poczynając od Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze pierwszym, gdzie realizowane są zajęcia kanoniczne dla kierunku stosunki międzynarodowe i specjalizacji Europe from Visegrad Perspective, poprzez kolejno studia w Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Peczu i Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Ukończenie studiów

Zaliczenie wszystkich obowiązkowych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, przedłożenie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami określonymi w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
Na ocenę końcową na dyplomie składają się następujące elementy: ocena pracy dyplomowej, która stanowi 3/8 oceny końcowej, ocena z obrony pracy dyplomowej (egzaminu), która stanowi 1/8 oceny końcowej oraz średnia ważona z całego toku studiów II stopnia, która stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Umowa konsorcyjna przewiduje, że student wybiera z dostępnej oferty kursy z dyscypliny nauka o polityce i administracji. Studenci w każdej uczelni partnerskiej realizują odpowiednią liczbę kursów obowiązkowych i opcjonalnych przewidzianą wspólnym programem studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Safety in workplace
4 - exam O
Current Developments in International Public Law
30 5 exam O
History and Theory of International Relations
30 5 exam O
Language course
60 6 exam O
Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the turn of Centuries to the end of World War II
30 5 exam O
Academic Skills Workshop
30 5 assessment F
Contemporary Crises and Conflicts
30 5 exam F
Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and Pluralism
30 5 exam F
Europe as Normative Power. A Central European Perspective
30 5 exam F
Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe
30 5 exam F
Security and Democracy in Europe after 1989. A Central European Experience
30 5 exam F