A A A
pl | en

TransAtlantic Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: TransAtlantic Studies
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia na kierunku TransAtlantic Studies trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne. Zajęcia fakultatywne (49 ECTS) wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o kulturze i religii. Znaczącym elemetem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku TransAtlantic Studies, student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
TransAtlantic Studies 101
15 3 assessment O
Theory and Practice in Social and Political Studies
60 8 exam O
American Visions of Europe
60 8 exam O
4 - assessment O
Elective Courses
F

W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Research Methods in Social Studies
30 5 assessment O
World Order After Pax Americana
60 8 exam O
European Identity
30 5 exam O
MA Seminar
15 3 assessment O
Elective Courses
F

W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Transatlantic Security
30 6 exam O
Social Change in the Age of Globalization
60 8 exam O
Transatlantic Literature
30 4 assessment O
Religion and Identity in Poland
30 4 assessment O
MA Seminar
30 4 assessment O
Elective Courses
F

W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
The Politics of Law in the U.S. and EU
30 6 exam O
Polish-American Relations
30 6 exam O
MA Seminar
15 10 exam O
Elective Courses
F